Ida hydle: Murder Without Motive. An Anthropological Study of a Criminal Case

Disputas for dr. philos-graden: Murder without motive. An Anthropological study of a criminal case

Doktorand: Ida Hydle
Sted: Ragnar Frisch’ Auditorium (Ullevål Kino)
Tidspunkt: Fredag 26. april, kl. 10.15
Melding:
Ida Hydle disputerer for dr. philos graden over avhandlingen: Murder without motive. An Anthropological study of a criminal case


PRØVEFORELESNINGER FOR DR. PHILOS GRADEN:

Sted: Auditorium 2, Eilert Sundts hus.
Dato: Torsdag 25. april
Tid: Kl. 16.15-18

Første forelesning holdes klokken 16.15, over et selvvalgt tema:
An anthropological study of Norwegian restorative justice – revisiting the Manchester School

Andre forelesning holdes klokken 17.15, over et oppgitt tema:
Anthropological Perspectives on Immigration and Citizenship: the Case of Scandinavian Polities

DOKTORANDEN FORSVARER OFFENTLIG SIN AVHANDLING I DISPUTAS:

Sted: Ragnar Frisch’ Auditorium (Ullevål Kino)
Dato: Fredag 26. april
Tid: Kl. 10.15

Ordinære opponenter:
1. opponent: Professor Veena Das, Johns Hopkins University
2. opponent: Professor Reidar Grønhaug, Universitetet i Bergen
Komiteens koordinator: 1. amanuensis Christian Krohn-Hansen, UiO

Disputasen ledes av: Settedekan Professor Eduardo Archetti

Sammendrag av avhandlingen:

Det senmoderne norske samfunnet blir studert gjennom strafferettens skarpe linse i avhandlingen til Ida Hydle. En omfattende studie av en strafferettssak utgjør et sentralt perspektiv på norsk moral og selvforståelse i en globaliserende verden. ”Lov”, ”bevis”, ”sannhet” og ”faktum” utgjør et usammenhengende mangfold for rettssalens mange profesjonelle og ikke-profesjonelle aktører - før, under og etter rettssaken.

Det antropologiske feltarbeidet er utført i et ungdomsmiljø i en drabantby der en ung mann ble skutt og drept. Feltarbeidet omfattet strafferettsprosessene med påfølgende dybdesamtaler med aktørene i rettssalen.
Arbeidet viser hvorledes det eksisterer kulturvariasjon i voldsbegreper og medisinsk og rettslig forståelse og håndtering av vold i Norge. Journalister og rettspsykiaterne spiller viktige roller i norsk strafferettsprosess og i det å skape norsk selvforståelse. Den norske offentlige konflikthåndteringsprosessen i en rettssal kan ses som et dramatisk ritual og sammenliknes med en annen type konflikthåndtering, hekseriprosesser, i dagens Afrika, der “seere” kan sies å ha en tilsvarende rolle som våre rettspsykiatere. Her er modernisering et viktig analytisk utgangspunkt. Antropologiske teorier om vold og konflikthåndtering sammenfattes i en krysskulturell forståelse. Dette innebærer også analyse av medisinsk og juridisk anvendelse av voldsbegreper og en sammenlignende medisinsk-antropologisk analyse av rettspsykiatriens rolle i en norsk strafferettsprosess
Idéer om vold og moral studeres innenfor rammene av et konfliktfylt møte mellom mennesker i et frivillig fellesskap i ett byrom, et kjøpesenter – og håndtering av konflikten innenfor et tvunget fellesskap i et annet byrom, rettssalen.
Metodisk er arbeidet utført i tradisjonen fra Manchester-skolen (Max Gluckman, Victor Turner, Axel Sommerfelt) innen rettsantropologi, og utvidet med vitenskapsteoretiske perspektiver fra Michel Foucault og Bruno Latour.

Ida Hydle er født i Oslo. Hun ble cand.med. i 1975, dr.med i 1991 og cand mag. (sosialantropologi) i 1992. Arbeidet med avhandlingen er utført ved sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo, og ved institutt for helsefag, Høgskolen i Agder med 2 års forskerstipend fra NFR., Program for Kulturstudier.
 

Publisert 10. apr. 2002 00:00 - Sist endret 21. okt. 2009 15:33