Frank Jarle Bruun: Identity and Social Change Among Elderly Men in Rural Botswana.

DOKTORANDEN VIL OFFENTLIG FORSVARE SIN AVHANDLING I DISPUTAS:

Identity and Social Change Among Elderly Men in Rural Botswana

Tid: Fredag 25. juni 2004 kl 10:15-utover

Sted:Georg Sverdrups hus aud 2 rom Ordinære opponenter: Professor Lawrence Cohen, Berkeley University (1. opponent). Professor Suzette Heald, Brunel University (2. opponent). Professor Harald Beyer Broch, Sosialantropoligisk institutt, har vært koordinator for kommisjonen. Disputasen ledes av Dekanen ved SV fakultetet Asbjørn Rødseth. DOKTORAND: Frank Jarle Bruun GRAD: Dr. polit.

FAKULTET: Det samfunnsvitenskapelige fakultet Sosialantropologisk institutt VEILEDER(E) : Benedicte Ingstad og Thomas Hylland Eriksen DISPUTASDATO : 25.06.04

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN: Identity and Social Change Among Elderly Men in Rural Botswana.

Eldre menns opplevelse av store sosio-økonomiske endringer er tema for Frank Jarle Bruuns avhandling. Han har studert hvordan en gruppe eldre menn i en landsby i Botswana presenterer seg selv i en tid der de opplever at dramatiske, men i stor grad positive samfunnsendringer rokker ved grunnleggende kulturelle verdier. Bruun forsvarer sin avhandling for dr.polit-graden ved Universitetet i Oslo fredag 25. juni. Doktoranden beskriver hvordan gamle menn opptrer i husholdet og i politiske, juridiske og religiøse sammenhenger der de opptrer offentlig. I tillegg presenteres også en rekke intervjuer der gamle menn gir til kjenne sine egne opplevelser av det å bli gammel. Undersøkelsen viser store forskjeller i forventninger til alderdommen og hvordan det faktisk ble. Målet er å vise hvordan de i denne situasjonen skaper en meningsfull sammenheng mellom det som skjer og hvordan kulturelle symboler brukes for å vedlikeholde rollen som aktverdige patriarker selv om de i stor grad har mistet økonomisk og kunnskapsmessig kontroll over kvinner og yngre menn. I analysen benytter Bruun seg av begrepet sosial identitet. Dette er en tilnærming som presenteres som en modell som skal gjøre det mulig å analysere aldring som en sosial konstruksjon. Altså at de gamle er aktive skapere av sin egen identitet innenfor visse strukturelle rammer. I denne undersøkelsen påvises det en nær sammenheng mellom sterke moralske vurderinger og den måten gamle menn opptrer på. Doktoranden sammenligner sine funn med Europeiskbaserte teorier om aktiv aldring, integrering og et inkluderende samfunn. Frank Jarle Bruun er født i Lofoten 11. mars 1955. Han tok cand.polit-graden i 1990. Arbeidet med avhandlingen er utført ved Institutt for samfunnsmedisinske- og allmennmedisinske fag, Universitetet i Oslo, samt ved Avdeling for Helse- og sosialfag, Høgskolen i Lillehammer. For mer informasjon, kontakt: Sosialantropologisk institutt: telefon 22 85 48 45.

Publisert 29. mars 2009 20:30 - Sist endret 17. nov. 2010 02:35