Astrid anderson: "Wogeo landscapes: place, movement and the politcs of belonging in Wogeo, Papua New Guinea"

Astrid Anderson: "Wogeo landscapes: place, movement and the politcs of belonging in Wogeo, Papua New Guinea"

Doktorand: Astrid Anderson
Sted: Ragnar Frischs Auditorium, BL42AUDUK, Ullevål kino, John Colletts plass
Tidspunkt: Fredag 20.juni 2003 kl. 09:15.

PRØVEFORELESNINGER FOR DR.POLIT GRADEN:
Tid: Torsdag 19. juni 2003
Sted: Ragnar Frischs Auditorium, BL42AUDUK, Ullevål kino, John Colletts plass
Kl. 17:15: "Udemtarega's last journey: barter and social relations on the north coast of Papua New Guinea" (selvvalgt emne)
Kl. 18.15: "The Semiotics of Taboo: New Perspectives on the Body in Society and Culture." (oppgitt emne).

DOKTORANDEN FORSVARER OFFENTLIG SIN AVHANDLING I DISPUTAS:

Aud 1 Georg Sverdrups hus. Fredag 25. januar, kl. 10.15


1. opponent: Professor Donald Tuzin, University of California

2. opponent: Professor Edvard Hviding Universitetet i Bergen

1. amanuensis Marianne Lien, Sosialantropoligisk institutt, har vært koordinator for kommisjonen.

Disputasen ledes av: Professor Aud Talle, Sosialantropologisk institutt.

 

SAMMENDRAG AV AVHANDLINGEN:

"Wogeo landscapes: place, movement and the politcs of belonging in Wogeo, Papua New Guinea"

I avhandlingen tar Astrid Anderson for seg hvordan kroppslige erfaringer av konkrete og sansede landskap er grunnleggende for hvordan folk på øya Wogeo i Papua Ny-Guinea gir mening til og snakker om verden. Mennesker knytter gjerne historier til steder, og stedstilhørighet blir ofte framhevet som en viktig del av folks identitet. Wogeos landskap er fylt med slike historier og foki for tilhørighet. Myter og historiske hendelser knyttes til bestemte steder, og menneskers liv og relasjoner snakkes ofte om som å følge stier i landskapet. På dette viset kan landskap bli både "historiebøker" og sosiale "kart". Men på Wogeo er landskap med på å gi mening til menneskers liv også utover det å minne dem om historier og å gi tilhørighet. Ved hjelp av detaljerte beskrivelser av daglig og rituelt liv viser doktoranden hvordan det å være i og bevege seg gjennom landskapet på øya også handler om en stadig pågående konstruksjon og manifestasjon av meningsfulle verdener. For eksempel blir unge jenter gjort til deler av steder deres historie er forbundet med ved at de kryper gjennom lianer på trær med røttene plantet i disse stedene under pubertetsritualer. Ved dødsfall tar sørgende slektninger symbolsk på seg å bære den døde med seg for å "sette" ham eller henne ned på stedene vedkommende har vært knyttet til gjennom livet. Et annet viktig eksempel viser hvordan delene av et hus assosieres med ulike deler av landsbyen og med jorda og menneskene som tilhører disse. Når et hus bygges, skaper og gjenskaper man landsbyenes sosiale og geografiske sammensetning. Videre anses visse typer kunnskap assosiert med lederskapsposisjoner på øya som å være "plassert" i landskapet, og fortellinger og forhandlinger om historiene til menneskene, landsbyenes jord og lederposisjoner er sentralt i det kandidaten kaller "the politics of belonging". Avhandlingen er basert på tjue måneders feltarbeid i Papua Ny-Guinea - mesteparten av tiden i en av landsbyene på Wogeo - med deltagende observasjon og intervjuer som metode. Teoretisk kombinerer doktoranden et fenomenologisk utgangspunkt med semiotiske perspektiver på meningsdannelse, inspirert av sentrale antropologiske studier fra andre steder i Melanesia og i Stillehavsregionen forøvrig. Astrid Anderson er født i Oslo, 1966. Hun tok Cand. Polit. graden i 1996. Arbeidet med avhandlingen er utført ved UiO Sosialantropologisk institutt.

Publisert 29. mars 2009 20:35 - Sist endret 17. nov. 2010 02:35