Mæhlen, Jens Einar: Lokale kontekster, globale forbindelser

Sammendrag

Temaet for denne masteroppgaven kretser rundt begrepet etnisitet, med særlig vekt på opprettholdelsen av en etnisk identitet blant en gruppe norskamerikanere bosatt på øya Kings Island, eller Nordvik, i den sørøstlige Alaska. Det vil si at oppgaven forsøker å klargjøre hvordan dannelsen av en særegen norskamerikansk identitet skapes og vedlikeholdes, i kraft av å virke innefor et samfunn hvor yrkesfiske på mange måter legger rammen rundt stedets identitet. I den forbindelse blir de tre begrepene etnisitet, identitet og sted sett i relasjon til hverandre, og ikke som gjensidig ekskluderende begreper, tilhørende tre forskjellig fag- og temaområder. Dette fordi den aktuelle gruppas forhold til stedet og de historiske begivenhetene som fulgte i kjølvannet av Alaskas posisjon fra å være en kolonial utkantpost til å bli en selvstendig stat, ses i sammenheng med urbefolkningens kamp om retten til deres tradisjonelle fiske- og fangstområder, og det endelige rettsoppgjøret med de føderale myndighetene i 1971, da The Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA) ble undertegnet.

Med dette som utgangspunkt blir det norskamerikanske gruppefellesskapet i Nordvik analysert på et individuelt, så vel som et organisatorisk og kollektivt nivå av gjensidig anerkjennelse og samhandling. På den ene siden vil det vil si at vi får et innblikk i hvordan det kvinnelige fellesskapet innad i rosemalingsgruppa kan forstås som en form for egalitær individualisme (Lindholm 2001: 366-398), opprettholdt i form av et kategoriseringssystem, hvor ytre tegn slik som klær og oppførsel, er med på å bestemme hvem som passer inn, og hvem som faller utenfor fellesskapets intersubjektive verdisystem (Gullestad 2001a: 72-96). Mens det på den andre siden vil si at vi blir bedre kjent med de sosiale klassenettverken innad og på tvers av det kommersielle fiske. Som et siste punkt blir denne innsikten satt i sammenheng med de etniske forhandlingsprosessene innad i Nordvik, hvor jeg blant annet hevder at det forkommer to former for etnisk tilhørighet, hvorav den ene representerer en relativt åpen og inkluderende form konsentrert rundt enkeltindividets engasjement og donasjon av tid når det gjelder videreformidlingen av den norske kulturarven, mens den andre representerer en lukket og statisk form for etnisitet konsentrert rundt slektskap og arv. I forlengelsen av dette kan vi si at den etniske identiteten i Nordvik operer innefor et tvetydig felt av personlig tilslutning og eksklusjon, hvor de som setter premissene for enkeltindividets delaktighet og engasjement er de som regner seg som, og blir ansett for å være, etterkommerne etter de første nordmennene som bosatte seg på Kings Island.
 

Emneord: Etnisitet, Intersubjektive verdisystem, Egalitær individualisme, Ytre tegn Av Alf Jensen
Publisert 19. aug. 2010 09:59 - Sist endret 25. aug. 2010 13:18