Hassan, Sahra Cecilie: Identitet over grenser

Sammendrag                                 

Basert på feltarbeid i London og Somaliland undersøker oppgaven hvordan et liv i diaspora påvirker (re)produksjon av somalisk identitet og kultur. Med utgangspunkt i somaliere i London og deres deltagelse i lokale og transnasjonale nettverk belyser oppgaven de ulike prosessene som influerer deres forståelse av egen identitet og kultur. Somalierne i London kan sies å forholde seg til ulike, og til tider motstridende sosiale fellesskap i hverdagen. På den ene siden er de lokalt forankret i London og driver en lokal produksjon av identitet og kultur der, men samtidig er de delaktig i et transnasjonalt somalisk fellesskap uten spesifikk lokal forankring. I avhandlingen ser jeg på hvordan unge håndterer de ulike nivåene av tilhørighet, hvordan de eldre arbeider for en opprettholdelse av kulturell kontinuitet og hvordan et kulturelt fellesskap praktiseres på tvers av landegrenser.
I behandlingen av en slik tematikk tok jeg utgangspunkt i det patrilineære slektskapssystemet som lenge har spilt en sentral rolle i somalisk kultur og som, basert på min erfaring, spiller en viktig rolle for kategorisering av sosiale subjekter i diaspora. Det somaliske slektskapssystemet kalt klan er også den formen for relasjoner lokal og transnasjonal tilhørighet oftest praktiseres gjennom. Ved å anvende et relasjonelt fokus har jeg fått innblikk i implikasjonene av å delta i et klansystem som i dag strekker seg utover landegrenser og inkorporerer subjekter i et mangfold lokale kontekster. 
I andre halvdel av oppgaven diskuteres lokal identitetsforhandling i London med utgangspunkt i Barths teorier om kulturelle grenser. Her vektlegges somaliernes behov for å redefinere seg selv i en ny kontekst og viser hvordan religion har blitt fremhevet som en relevant kulturell grense i møte med nye andre. Avslutningsvis deltar jeg i en av de rådende debattene i moderne antropologi rundt betydningen av sted i en såkalt de-territorialisert verden. Her viser jeg hvordan subjekter, gjennom rituell praksis, symbolsk forankres i hjemlandets kontekst. Videre diskuteres forholdet mellom en forestilt forankring i Somaliland og en erfart opplevelse av å leve lokalt i London.
 

Emneord: De-territorialisert verden, Diaspora, Klan, Kulturelle grenser, Rituell praksis, Somalisk identitet, Somalisk slektskapssysteme Av Alf Jensen
Publisert 19. aug. 2010 11:06 - Sist endret 25. aug. 2010 12:15