Haslerud, Cecilie Benedicte: Trygghet, omsorg, tilsyn og lek. En studie av en norsk SFO.

Sammendrag

Temaet for oppgaven er barn og barndom, og hvordan disse påvirkes av institusjonsliv. Feltarbeidet er utført på en skolefritidsordning (SFO) i en kommune utenfor Oslo, våren 2009. Etter å ha definert barn og barndom, og gått igjennom en historisk forankring, velger jeg å se på hvordan barns hverdag på SFO påvirkes av institusjonen og de ansattes barndomskonstruksjoner.

SFO har blitt en viktig arena for barnekultur i Norge, nå som leken i gaten har trukket inn i institusjonen. Barnekultur påvirkes av alder, strategier for å bli med på lek, strategier for å komme seg hjem tidlig, barnekulturens mørke side bestående av mobbing og uteholdelse, forskjeller i atferd mellom kjønn, gruppeinndelinger i lek, og de ansatte. Barnekultur på SFO påvirkes også av valget mellom frilek og organiserte aktiviteter, og at flere av barns daglige funksjoner, som å spise og å leke, må gjøres på samme sted og i store grupper, hvor ansattes jobb er å overvåke dem.

De ansatte blir viktige støttespillere for barna ved at de er tilstede, og fungerer som vikarer for foreldrenes rolle mens de oppholder seg på SFO. I tillegg til tilsyn, er de ansattes hovedoppgaver å sørge for at barna føler trygghet og får omsorg. Dette gjør de gjennom faste rammer, oppdragelse, og å fokusere på barns behov og ønsker. Kvinnelige og mannlige ansatte løser disse oppgavene forskjellig fordi de har forskjellige kjønnsroller som blir viktige for barna.

De ansattes forståelse av barn og barndom på SFO oppsummeres i de fire verdiene trygghet, omsorg, tilsyn og lek, som er grunnleggende for de ansattes idé om hva en god barndom er. Disse verdiene gjenspeiler barnas erfaringer. Jeg har også en sammenligning til to andre vestlige land, Danmark og Frankrike, som antas å ha de samme vestlige verdiene rundt barn og barndom. Det viser seg imidlertid at fransk kultur grunner i en ideologi som vektlegger andre verdier enn i Norge og Danmark.

Emneord: Barndom, Barnekultur, SFO, Barn, Lek, Vestlige verdier Av Alf Jensen
Publisert 19. aug. 2010 11:30 - Sist endret 25. aug. 2010 11:29