Harsvik, Marthe: "Kom igjen gutta"

Denne oppgaven omhandler kvinner i Forsvaret og er basert på et feltarbeid utført i Hans Majestet Kongens Garde blant førstegangstjenestegjørende kvinner og menn. Kvinneandelen i Forsvaret er lav, og med denne oppgaven forsøker jeg å belyse hvorfor så få kvinner velger å tjenestegjøre og finner seg til rette i denne organisasjonen.
Hans Majestet Kongens Garde fremstår som en synlig avdeling i det offentlige rom, ved å være en vakt-, parade- og honnøravdeling. Dette gjør at likhet en viktig verdi for avdelingen.
Likheten skapes og opprettholdes gjennom å kle soldatene i avdelingens egne klær og symboler, samt gjennom de handlinger soldatene må utføre.
Den militære kulturen fremstår som maskulin og tilpasset det mannlige kjønnet. Det likhetsnivået som avdelingen fokuserer på å opprettholde mellom soldatene, er en likhet som i stor grad er tilpasset menn. De kvinner som velger å tjenestegjøre her, må tilpasse seg den mannlige normen som er satt. Dette gjør at feminine trekk og kroppslige forskjeller skjules for å skape en soldat, en kategori som favoriserer det mannlige kjønnet.
Avdelingen vedkjenner at det eksisterer forskjeller mellom kvinner og menn. Dette kommer blant annet til uttrykk gjennom fysiske krav og boforhold. Det praktiseres ulike fysiske krav for de kvinnelige og de mannlige soldatene, noe som fremstår som paradoksalt, siden soldatrollen krever at kjønnene må utføre like fysisk krevende oppgaver. Kjønnene segregeres på forskjellige rom av hensyn til privatlivets sfære. Konsekvensene av dette er at de kvinnelige soldatene ikke integreres like godt i det sosiale fellesskapet, både formelt og uformelt.
 

Emneord: Forskjeller, Likhet, Forsvaret, Kjønn, Kjønnssegregering, Kropp Av Alf Jensen
Publisert 8. sep. 2010 16:30 - Sist endret 15. okt. 2010 09:14