Grønlund, Jo: Township Style

Sammendrag

Denne avhandlingen er basert på et seks måneders antropologisk feltarbeid blant fotballspillende, unge menn i Soweto i Sør-Afrika.  Oppgaven tar sikte på å vise hvordan fotball i denne delen av Johannesburg har en egen og lokal form som kommer til utrykk i kroppslige praksiser. Det argumenteres gjennom avhandlingen for hvordan den lokale formen er viktig for å forstå identitetsproduksjon i Sør-Afrikas mest kjente township.
Min egen deltagelse i fotballspillet i Soweto har dannet grunnlaget for å kunne argumentere for at fotball produserer en individuell identitet, endrer sosial posisjon og er et rom for sosial mobilitet i en kontekst hvor det eksiterer få andre slike rom. Dette blir diskutert med et blikk på kolonihistorie og apartheidperiodens segregerende politikk.
Jeg argumenterer også for at sowetanere bør forstås som en gruppe på bakgrunn av den individuelle identiteten fotballutrykket skaper. Gruppeidentiteten kommer av en forestilling om sowetanskhet som noe annet enn andre gruppeforestillinger, og jeg analyserer sowetanskhet som en dynamisk og skiftende forståelse som er grunnlagt i den subjektive identiteten. Jeg foreslår at det kollektivt sowetanske ikke kan eksitere uten at den individuelle, sowetanske identiteten ligger til grunn. 
Studien kan som helhet stå som et argument mot en forståelse av fotball som en universell kategori.
 

Emneord: Fotball, Identitet, Soweto, Kroppslige praksiser Av Alf Jensen
Publisert 18. aug. 2010 14:21 - Sist endret 25. aug. 2010 13:30