Norsk Antropologisk Tidsskrift. Antropologiens grenseflater

Dette temanummeret av NAT presenterer noe av den ANT-inspirerte antropologien fra Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Det er et bredt spekter av artikler fra ulike regionale og tematiske felt, men alle benytter begreper og analytiske perspektiver inspirert av ANT-tradisjonen og beslektede teoretiske vendinger innen Vitenskaps- og Teknologistudier og materiell semiotikk.

Forlagets helhetlige presentasjon

Marianne Lien, Knut Nustad og Gro Weens introduksjonsartikkel gir en innføring i grenseflatene mellom ANT og antropologi – eller det som her kalles ANTropologi – og peker på flere intellektuelle trender som bidrar til at interessen for ANT-inspirerte tilnærminger for tiden er økende. Som gjesteredaktørene skriver er det krevende å drive tospråklig antropologisk praksis, og ordlisten de har laget vil være nyttig for folk som utforsker grenselandet mellom antropologi og ANT og bidra til bedre språk og tenkning. Alle artiklene har interessante observasjoner, analyser og diskusjoner, men vi vil spesielt trekke frem Marianne Liens artikkel som gir en god presentasjon av noen av de viktigste spenningene som har oppstått i møtet mellom antropologi og ANT, samtidig som hun argumenterer for at ANT kan bidra til en «postkolonial hjemmeantropologi». Dette kan være et godt sted å begynne for antropologer som bare har et overfladisk kjennskap til ANT, eller som er skeptiske til hva denne retningen kan bidra med. Likeså er John Laws artikkel viktig for å få en forståelse av utviklingen innenfor denne analytiske tradisjonen, slik den har utviklet seg fra STS-miljøet i Storbritannia og frem til nyere ANT-tankegang. Vi vil også trekke frem Knut Christian Myhres kritiske blikk på ANT i etterordet, der han tematiserer forholdet mellom ANT og antropologi med utgangspunkt i Marilyn Stratherns perspektiver på relasjoner, adskillelse og forutsetninger for komparasjon.
 

Publisert 18. jan. 2013 16:34 - Sist endret 18. jan. 2013 16:35