English version of this page

Sustainability

Exploring a post-mechanistic turn in human and biological sciences as a cultural precondition for future sustainability

Om prosjektet

Prosjektet (forskernettverk) “SUSTAINABILITY: Exploring a post-mechanistic turn in human and biological sciences as a cultural precondition for future sustainability.” ble søkt om i 2014 som svar på Forskningsrådets (SAMKUL-programmet) utlysning av 3 mill. kr til forskernettverk, seminarer, konferanser, og andre møteplasser. Formålet var å utforske problemstillinger og perspektiver knyttet til SAMKULs hovedtemaer gjennom radikalt tverrfaglig samarbeid. Prosjektet ble innvilget 250.000 kr fra NFR og varer fra 1.9.2015-1.9.2017. Prosjektleder er Thomas Hylland Eriksen som også er leder av prosjektet «Overheating: Globaliseringens tre kriser: klima/miljø-finans/økonomi-kultur/identitet». Forsker Henrik Sinding-Larsen ved prosjektet Overheating er sammen med Eriksen også sentral i utforming og drift av prosjektet SUSTAINABILITY.

Tverrfaglig forståelse

Moderne vitenskap har de siste par hundre år blitt en stadig mer sentral del av menneskers globale kultur. SUSTAINABILITY ønsker å undersøke om en mer dynamisk og radikalt tverrfaglig forståelse av bærekraft kunne utgjøre en bedre kulturell forutsetning for et bærekraftig samfunn. Vitenskapelig spesialisering øker stadig og spesialister er i synkende grad i stand til å kommunisere med hverandre på tvers av disipliner. Dagens globale miljøkriser er resultat av vitenskapelige nyvinninger og ny teknologi basert på denne. Samtidig er en rådende holdning at ny teknologi i forlengelsen av de samme vitenskapelige trendene vil utgjøre vårt viktigste virkemiddel for å gjøre verden mer bærekraftig.

En av prosjektets grunnantagelser er at et slikt håp er lite realistisk med mindre vi oppnår en radikalt bedre synergi mellom human- og naturvitenskapene. Vi ser bærekraft-utfordringen som hverken et rent klimatologisk, biologisk, økonomisk, psykologisk eller antropologisk spørsmål, men alt dette og mye mer på en gang. Samtidig eksisterer det svært få gode arenaer i dagens akademia hvor topp kompetente spesialister kan utfordre hverandre på tvers av radikalt ulike disipliner når det gjelder grunnlagspørsmål som for eksempel en mer integrert forståelse av begrepet bærekraft. Situasjonen er imidlertid ikke helt uten håp.

I de siste tiårene mener vi å se en parallell vending innen flere ulike fag. Vi ser en forskyvning i forskningsfokus fra struktur til prosess, fra konstituerende, statiske partikler til konstituerende dynamikker, fra statisk til dynamisk kompleksitet, fra formelle hierarkier til nettverk, fra uinlateral kontrol til synergistisk avhengiget, fra inidivider som noe gitt til individualitet som emergent, fra egoisme som primært og samarbeid som avledet til samarbeid som noe primært, fra ytre-styrt design til innenfra-generert utvikling.

Internasjonalt seminar

Prosjektet inviterte et knippe internasjonalt ledende forskere til et lukket seminar, som ble gjennomført 27-29 Juni 2016. Deltakerne var forskere innen evolusjonsbiologi (Terrence W. Deacon, UC Berkeley og David Sloan Wilson, SUNY), økonomi (Kalle Moene, UiO, Desmond McNeill, UiO og Carlo Aall, Vestforsk), og antropologi (Tim Ingold, U of Aberdeen), som alle kan vise til arbeider relatert til den nevnte vendingen. I tillegg deltok daglig leder i Regnskogsfondet, Lars Løvold, fordi vi ønsket å teste våre begreper og teorier opp mot et empirisk hovedeksempel, nemlig regnskogbevaring og initiativet REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in developing countries). Som tverrvitenskaplig «vertskap» og møteledere fungerte Thomas Hylland Eriksen og Henrik Sinding-Larsen fra prosjektet Overheating, Sosialantropologisk institutt (SAI), UiO. Ytterligere noen inviterte deltagere meldte forfall.

Seminaret ble etterfulgt av et godt besøkt åpent møte på Litteraturhuset med tittel: SUSTAINABILITY IS NOT A NUMBER – CLIMATE CRISIS AND HUMAN CULTURAL EVOLUTION.

Innlegg og diskusjoner fra både lukket og åpent møte ble videofilmet med tre kameraer. Prosjektet arbeider per i dag med å redigere innlegg til bruk i NRK Kunnskapskanalen samt publisering på nettsidene til UiO. Deler av materialet er transkribert og Henrik Sinding-Larsen arbeider sammen med Thomas Hylland Eriksen med en artikkel som oppsummerer viktige funn fra seminaret.

To begreper og temaer skilte seg ut som særlig viktige og tverrfaglig omstridte, nemlig skalerbarhet og kompleksitet. «Klimaproblemet» oppskaleres enkelt fordi lokale utslipp adderes til et globalt nivå, samtidig som de er resultat av økonomiske og andre vekstprosesser som gjensidig forsterker hverandre. Om løsningene - i form av ny teknologi, skatter og insentiver av typen REDD, hvor oljeproduserende land som Norge skal betale for at regnskogsland lar være å hugge trær - kan forsterke hverandre på en lignende måte, er betydelig mer usikkert. Det samme gjelder oppskalering av politiske løsninger.

Seminaret satte et prinsipielt spørsmåltegn til hvorvidt det innen deler av økonomisk og evolusjonær teori eksisterer en naiv optimisme til at bærekraften til delsystemer kan skaleres opp til en global bærekraft. Skalerbarhet henger også sammen med kvantifiserbarhet. Noen fag, som antropologi, har sin identitet knyttet til vanskelig kvantifiserbar kompleksitet. Dette viste seg å være en utfordring for tverrfaglighet, men også noe som tvang flere til å strekke seg i retninger de vanligvis ikke beveger seg i.

Ny søknad om et forskerprosjekt «THE BIG PICTURE - developing a holistic, interdisciplinary understanding of the needed transition to a sustainable, low-emission society.” ble sendt inn til programmet KLIMAFORSK 7.9.2016. Eriksen (prosjektleder) og Sinding-Larsen fra SAI (UiO) samt flere av de andre sentrale aktørene fra SUSTAINABILITY (bl.a. Deacon og Wilson) sto bak søknaden.

 

 

Publisert 3. nov. 2016 18:34 - Sist endret 31. jan. 2018 13:08