Delprosjekter

Tilhørighet og bo-rommet

Thomas Hylland Eriksen (CULCOM, UiO)

Fagbakgrunn: Antropologi

Delprosjektet vil fokusere på livet på et (eller flere) borettslag og vil inkludere om lag 40 husholdninger. Målet er å utvikle kunnskap om rollen bo-rommet har med hensyn til lokal tilhørighet. Forskeren vil benytte seg av intervjuer, hjemmebesøk, og deltakelse i strukturelle og semi-strukturelle begivenheter. Prosjektet vil inkludere fokus på individuelle husholdninger, nabo-relasjoner, konflikthåndtering, det offentlige rommet og samfunnsdeltakelse.

“Bostedsskoleprinsippet” i multikulturell drabantby

Ivar Morken (Institutt for spesialpedagogikk, UiO)  

Fagbakgrunn: Spesialpedagogikk

I vårt land, gjennom bostedsskoleprinsippet, gis uttrykk for idealene om lokalt felleskap, om identitet som en type lokal tilhørighet, og skole som en institusjon basert på sosial tilhørighet og inkludering i et lokalt miljø. Forskeren spør om barn i det lokale miljøet går på en barneskole som er planlagt og organisert for å stryke en tiltenkt lokal tilhørighet? På hvilke måter er eller ikke er lokale barneskoler en del av det lokale fellesskapet? Hvilke forestillinger har den lokale befolkningen har av de lokale barneskolene? Har ulike grupper av befolkningen de samme forholdene og forestillingene til deres lokale barneskole? Forskeren vil benytte seg av intervjuer og survey- undersøkelser.

Rom-skapning i drabantby

Cicilie Fagerlid (CULCOM, UiO)

Fagbakgrunn: Antropologi

Fagerlid spør: gjennom hvilke prosesser – hvordan, hvor, med hvem, under hvilke omstendigheter, og med hvilke midler – beveger drabantbyen seg fra å være et abstrakt “dette kunne være hvor som helst” til en “meningsfylt sted” . Forskeren vil fokusere på det lokale biblioteket som et møtested, samt den lokale historien om hip-hop- kultur.

Media, identitet og tilhørighet

Elisabeth Eide (historiker/journalist, Høyskolen i Oslo/CULCOM,UiO)

Fagbakgrunn: Historie/journalistikk

Eide vil utforske representasjonen av lokale befolkningen og deres relasjon i den lokale pressen. Forskeren vil da fokusere på pressen, nærmere bestemt avisene Groruddalen og Lokalavisen. Prosjektet vil blant annet studere et utvalg av Groruddalen fra 1958 til 2008 for å kartlegge representasjon av lokal identitet, tilhørighet samt inkludering/eksluderinsmekanismer knyttet til ”ikke-norske” befolkningen. Videre vil forskeren se på hvordan den lokale pressen dekker befolkningstilhørigheten.

Media, identitet og tilhørighet

Sharam Alghasi (mediesosiolog-CULCOM, UiO)

Fagbakgrunn: Mediesosiologi

Alghasi har som mål å kartlegge medievannene hos befolkningen i et utvalg av borettslag. Målet er å si noe om forholdet mellom lokale medier, mediebruk hos lokalbefolkningen og deres arbeid om identitet og tilhørighet. Det primære fokuset vil rettes mot bruken av lokale, samt globale (parabol, internett) medier.

Sivilsamfunn, identitet og rom

Viggo Vestel (NOVA) 

Fagbakgrunn: Antropologi

Vestel skal utforske lokale nettverker og møtesteder. Dette inkluderer både formelle (organisasjoner og institusjoner) og uformelle (venner, slekter) møtesteder, og relasjonene mellom disse nettverkene. Ved å følge disse to ”sektorene” vil forskeren identifisere handlinger og valg som er relaterte til befolkningens forhold til stedet. Han spør: Hva er ”limet” som holder disse nettverkene sammen? Eller hvem blir og hvem drar fra drabantbyen?

Mat som et totalt sosialt fenomen

Runar Døving  (Statens institutt for forbruksforskning (SIFO))

Fagbakgrunn: Antropologi

Forskeren skal veilede to studenter i sosialantropologi. I prosjektet vil man se nærmere på matdistribusjon og forbruk. Ideen er at ved å fokusere på distribusjon og forbruk av mat, vil man kunne studere en rekke sosiale praksiser og samhandlinger. Når det gjelder drabantbyer, ideen er at mangfoldet i matdistribusjon og matforbruk er ganske mangfoldige, og vil kaste lys over en rekke inkluderende og ekskluderende mekanismer.

Forbruk og integrasjon 

Lill Vramo  (Statens institutt for forbruksforskning (SIFO))

Fagbakgrunn: Antropologi

Dette er et Ph.D-prosjekt i sosialantropologi, og vil bidra med forskning innen forbruk og bytte i transnasjonale liv. Fokuset er dermed rettet mot immigrantenes globale bevegelser. De fleste immigranter vil gjennom diverse praksiser (brev, sende penger ”hjem”, media) være i kontakt med ”hjemlandet”. Nyere teknologi vil også gjøre det mulig å være på flere steder samtidig. Når det gjelder immigrantene og deres forhold (og bevegelser, praksis og identitet) til ulike steder, spør dette prosjektet: Hva beveger seg, og hvorfor? Gjennom et feltarbeid ønsker man i dette prosjektet å utforske prosesser og relasjoner hvorigjennom goder og penger knytter kontekster og former relasjoner og nettverk innen et lokalt felleskap, men også utover det. 9) Klima-utfordringer, integrasjon og tilhørighet i flerkutlruell drabantby

Henrik Sinding-Larsen (CULCOM)

Fagbakgrunn: Antropologi

Prosjektet spør hvordan lokale og globale klima/miljø utfordringene/bekymringene kan sies å være relaterte når det gjelder integrasjon og tilhørighet i en mangfoldig drabantby. Gjennom spørreundersøkelser og intervjuer i et borettslag, ønsker man å samle data om holdninger knyttet til klimaspørsmål på lokal og global nivå.

Ruter og røtter

Knut Kjeldstadli (Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO)

Fagbakgrunn: Historie

Dette delprosjektet vil fokusere på historikken når det gjelder den lokale organiseringen siden 1900 og utover. Forskeren vil utforske likheter og forskjeller i organiseringsstrukturene. Om hvordan eksisterende organisasjoner med lange historiske røtter og organisasjonene av nyankommende vil forstå ”stedet” i dag. Har lokal identitet eksisterer, eller noen former for delt identitet?

Religion, politikk og identitet i drabantbyen

Anne Hege Grung (Teologisk fakultet/CULCOM, UiO)

Prosjektet vil utforske religiøse og politiske komponenter i identitetsarbeid blant religiøse ungdommer I drabantbyen, og videre, forhandlinger om religionenes tilstedeværelse i det offentlige rommet. Prosjektet har et komparativt aspekt: en liknende studie vil gjennomføres i Beirut, Libanon. Prosjektet vil benytte seg av kvalitative intervjuer. Informantene vil rekrutteres fra skoler og fritidsklubber. Prosjektet tar til i august 2010 og vil inkludere en masterstudent.

Forholdet mellom forbruk og inkludering blant barn med ikke-vestlig bakgrunn og deres familier

Mari Rysst (Statens institutt for forbruksforskning (SIFO))

Fagbakgrunn: Antropologi

Prosjektet vil utforske forholdet mellom kulturelle prioriteringer og økonomiske ressurser knyttet til “minoritetsbarn” og deres familier. Prosjektet fokuserer spesielt på kjønn dimensjonen. For eksempel om typer av femininet og maskulinitet som i ulike sosiale kontekster eventuelt blir oppmuntert/forsterket/reprodusert. Et annet eksempel vil være forholdet mellom kulturelle prioriteringer og økonomiske ressurser som kan eventuelt knyttes til jenter og gutter og deres familiers samfunnsdeltakelse og nettverksforbindelser i det lokale samfunnet?

Migrasjon og forestillinger om morskap: Helse og velferd blant pakistanske kvinner i Alna

Ida Erstad

Fagbakgrunn: Antropologi

Dette er et Ph.D.-prosjekt i sosialantropologi. Målet er å utforske hvordan ”morskap” forhandles i tilknytning til lokal identitet, sosioøkonomiske begrensninger, og inkluderings- og ekskluderingsprosesser, både i majoritets- og minoritetrelasjonene.

 

Publisert 23. feb. 2010 11:56 - Sist endret 17. nov. 2010 02:27