Forskning ved Sosialantropologisk institutt

Forskningen ved SAI er globalt orientert, systematisk komparativ, forankret i langvarig feltarbeid og tematisk svært variert.

Å forstå andres liv

Et sentralt metodisk ideal i faget er å tre inn i andre verdener enn vår egen, forstå andres liv og de sammenhengene de er en del av. Slik søker vi å vinne innsikt i hvordan verdensbilder, selvforståelse og sosiale praksiser henger sammen med de sosiale relasjonene folk er en del av i sine daglige liv. Med dette utgangspunktet vender antropologer blikket også mot eget samfunn, og søker å forstå det med et sammmenliknende blikk.

Regional kunnskap

Sosialantropologisk institutt har lenge hatt en særlig sterk regional ekspertise på Afrika, Latin-Amerika og Europa. Også Oseania, Sørøst-Asia, Kina og Japan er særlig sentrale for vår forskning. Instituttets stab har i det siste tiåret vært spesielt opptatt av globaliseringsprosesser, og i 2008 ble temaet «Globalisering og lokalisering» utpekt som satsingsområde. Forskningsinteressen innenfor dette temaet knytter seg til hvordan økonomiske, politiske, ideologiske og økologiske prosesser påvirker og endrer betingelsene for lokalt liv i ulike deler av verden. Slike endringsprosesser er dynamiske, og de påvirkes og formes alltid av lokale prosesser – de lokaliseres og håndteres forskjellig. I dag tar en vesentlig del av denne forskningen ved SAI for seg ulike aspekter ved forholdet mellom natur og samfunn.

 

Publisert 10. mars 2009 16:35 - Sist endret 27. mars 2017 11:02