Minoriteter i en global verden. Kontinuitet og endring

Mange mennesker er blitt minoriteter i egne land i løpet av de siste 30 årene. Disse menneskene er blitt avskåret fra å delta i de globale prosessene som andre samfunn i samme tidsrom har blitt dratt inn i for fullt.

 

I de mest marginale samfunn i verden har denne utviklingen vært dramatisk. Flere av forskerne ved SAI har vært vitne til virkningene av globale prosesser i slike marginale samfunn i blant annet Afrika, Latin-Amerika, sørøst-Asia og Melanesia. Kristen evangelisering, vestlig utdanning og medisin, skogs- og gruvedrift og andre eksternt initierte økonomiske aktiviteter er eksempler på slike prosesser som får stor betydning lokalt. Andre bevegelser som får store konsekvenser er en gjennomgripende byråkratisk statsorganisering.

Til sammen har disse faktorene bidratt til at mange sosiale og kulturelle samfunnsforhold er blitt påvirket: Kjønns- og generasjonsrelasjoner reforhandles, lokale politiske system utfordres og folks forståelse av sin egen identitet som individ og som del av en sosial gruppe endres.

Innen forskningsområdet som tar for seg minoriteter, ønsker vi å bruke den faglige forståelsen av den pressede situasjonen minoriteter befinner seg i til å fokusere på kontinuitet og endring. Vi vil se på metodiske og teoretiske spørsmål som knytter seg til feltarbeid over lengre tidsrom. Dette vil blant annet innebære et fokus på sentrale antropologiske begreper som «feltarbeid», «kultur», «kjønn», «sosial endring» og «utvikling». I SAIs stab er det Signe Howell (Malaysia og Indonesia), Aud Talle (Øst-Afrika) og Arve Sørum (Papua Ny-Guinea og Indonesia) som har mest forskningserfaring innenfor dette feltet.

 

Publisert 31. mars 2009 09:41 - Sist endret 2. okt. 2012 11:07