English version of this page

Disputas: Martine Greek

Master Martine Greek ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Searching for Development. State Relations and Local Aspirations among Rural Mapuche in Neoliberal Chile.

Bildet kan inneholde: halskjede, hår, ansikt, ansiktsuttrykk, smil.

Digital disputas

Disputasen blir digitalt tilgjengelig i Zoom - webinar. Du kan laste ned zoom eller bruke nettleseren. Informasjon til publikum finnes her

Ex auditorio-spørsmål: Disputasleder vil invitere til ex auditorio-spørsmål, og disse kan foretas enten skriftlig i chat eller muntlig ved å klikke "Raise hand". 

Klikk her for å delta på disputasen kl 15:00 (åpner kl 14:30)

Prøveforelesning
 

Tittel: Development projects often produce an affective relationship between the state and local communities, whereby notions of national belonging are re-articulated. How do emerging notions and practices of national belonging in terms of class, citizenship, and indigeneity relate to each other in the context of state development encounters?

 

Bedømmelseskomité

 

  • Associate Professor Piergiorgio Di Giminiani, Antropologisk institutt, Pontifica Universidad Católica de Chile
  • Dr. Chika Watanabe, Sosialantropologisk institutt, University of Manchester
  • Professor Nefissa Naguib, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Rune Flikke, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor emerita Marit Melhuus, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Professor Penny Harvey, Sosialantropologisk institutt, University of Manchester

Nyliberalismens paradoks - utvikling mot uavhengighet gir avhengighet

Det frie markedets kraft som styrende for alle samfunnsinstitusjoner, er et grunnleggende prinsipp i nyliberalistisk ideologi. Et fritt marked krever imidlertid et skille mellom stat og marked, mellom stat og samfunnets institusjoner. Å skape og opprettholde et slikt skille er av fundamental betydning for opprettholdelsen av et nyliberalistisk system, men fordrer paradoksalt nok en aktiv rolle fra statens side. Prinsippet er altså i seg selv et paradoks. Martine Greek viser i sin doktoravhandling hvordan statlige utviklingsprogram i Sør-Amerika bidrar til å opprettholde paradokset.

Målet med utviklingsprogrammene er å bidra til at individer tar økonomisk og moralsk ansvar for egne liv, blir entreprenører og således befrir seg selv fra behovet for statlige trygdeutbetalinger (såkalte pensiones). Etter tolv måneders antropologisk feltarbeid blant den rurale urbefolkningen på øya Isla Huapi sør i Chile, avdekker imidlertid Greek i sin avhandling at deltakelse i utviklingsprogrammene fører til et sosialt og økonomisk avhengighetsforhold til staten, til tross for større økonomisk frihet for individet. Som et av sine hovedfunn viser Greek hvordan redusert behov for trygdeutbetalinger fører til andre former for statlig avhengighet, så vel som ulikhet og sosiale spenninger mellom øyas beboere.

Mapuchebefolkning på Isla Huapi lever under vanskelige økonomiske forhold og mangler tilgang på rent drikkevann og elektrisitet. Islas Huapi har en lang historie med statlig diskriminering, likevel har øyas beboere tro på staten. De søker en bedre framtid gjennom deltakelse i en rekke statlige utviklingsprogrammer, inngår i relasjoner med staten og dens representanter og etterspør dens tilstedeværelse. Kanskje, spør Greek, er dette fordi staten gjennom utviklingsprogrammene har monopolisert håpet om en bedre framtid?

Vitenskapelig sammendrag (pdf) av Martine Greeks avhandling på engelsk.

 

Emneord: Chile, Nyliberalisme, Mapuche
Publisert 14. mai 2020 10:18 - Sist endret 20. okt. 2021 12:13