Disputas: Sidsel Mæland

Sidsel Mæland ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae):

“Hva har vi felles?" En studie i kulturell kompleksitet og multikulturelle prosesser i Den katolske kirke i Norge

Sidsel Mæland (foto:CF Wesenberg)

Tid og sted for prøveforelesninger

Tid: 7. april klokken 17.15-18.00
Sted: Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Oppgitt tittel for prøveforelesning:

Kristendomsantropologiens utfordringer og muligheter. Diskuter nyere teorier om kristendom og sekularisering i et komparativt perspektiv.

Tid: 8. april, klokken 10.15-11.00
Sted: Auditorium 1, Eilert Sundts hus.

Selvvalgt tittel for prøveforelesning: 

Homoekteskap eller sølibat? Interseksjonalitet eller kulturell kompleksitet? En komparasjon av mangfoldsprosesser i Den norske kirke og i Den katolske kirke i Norge

Bedømmelseskomité

Førsteopponent: Dr. Inger Sjørslev, Lektor, Institutt for Antropologi, København Universitet.

Andreopponent: Dr. Kajsa Ahlstrand, Professor i misjonsvitenskap ved teologiske institutt, Uppsala Universitet.

Tredje medlem og administrator: Dr. Ingjerd Höem, Professor i antropologi ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Dr. Arnd Schneider, Professor i antropologi ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo  

Veiledere

Dr. Thomas Hylland Eriksen, professor i antropologi ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Dr. Halvard Vike, professor i antropologi ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Veier til integrasjon – Den katolske kirkes tilbud til migranter

Denne avhandlingen undersøker multikulturelle erfaringer og kulturelt komplekse møter ved katolske arenaer i norske kontekster. Den katolske kirke i Norge er med ett hundre og åtti ulike nasjonaliteter blant medlemmene en av de mest flerkulturelle institusjonene i landet og representerer av den grunn en unik arena for studier av migrasjon, integrasjon og mangfoldsprosesser.  Avhandlingen bygger på to års feltarbeid ved katolske menigheter ulike steder i landet, på arkivstudier og på et større antall semi strukturerte intervjuer.

Den katolske kirke engasjerer prester fra migrantens avsenderland for å organisere alle religiøse så vel som en rekke verdslige aktiviteter for deres etniske og nasjonale gruppe her i Norge, kalt Innvandrersjelesorgen. Dette representerer en multikulturell strategi basert på gruppetilhørigheter, det vil si på migrantens etniske og nasjonale tilhørigheter til avsenderlandet. Ett av målene er med denne organisasjonsformen er å bidra til at migrantene reproduserer avsenderlandets kultur og språk i deres nye tilværelser i mottakerlandet.

Kvinner i Den katolske kirke, er som i trossamfunn generelt, de mest aktive kirkegjengerne i forhold til menn. Kritikere av multikulturalismen hevder blant annet at migrantkvinner fra tradisjonelle samfunn av den grunn sterkt bidrar til videreføring av tradisjonelle kjønns- og familiediskurser innen trossamfunnet og i samfunnet ellers. Kvinner kan ikke bli prester innen Den katolske kirke, noe som også kan bidra til å reprodusere tradisjonelle kjønnsmodeller i katolske miljøer. Avhandlingen viser konfrontasjoner og kulturelt komplekse møter som oppstår blant katolikker, lekfolk så vel prester, mellom troende som har tradisjonelle kjønnsorienteringer på den ene siden og troende som er likestillingsorienterte på den andre siden.

 Studien dokumenterer at Den katolske kirkens multikulturelle strategi resulterer i monokulturelle og sosialt segregerte, nasjonale fellesskap i bymenigheter uten utveksling mellom disse gruppene. Mindre distriktmenigheter fremstår derimot som betydelig flerkulturelle og kulturelt komplekse arenaer. I de nasjonale gruppene i bymenighetene blir nykommere til Norge inkludert og kan leve fullverdige sosiale liv uten å forholde seg til storsamfunnet. Dette til tross blir imidlertid det store flertallet av barna deres etter hvert grunnleggende integrert og identifiserer seg med den norske majoritetskulturen.

English version.
 

Publisert 3. mars 2016 14:15 - Sist endret 17. apr. 2018 09:42