Disputas: Erik Henningsen

Erik Henningsen ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Management and Morality: Process consultancy as a culture of expertise 

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: torsdag 6. oktober 2016 kl. 10:15-11:00

Sted: Auditorium 5, Eilert Sundts hus

Tittel for prøveforelesning: What is the process of process consultancy; a secular ritual of disclosure, a form of liberal witchcraft, or the pathway to a utopian future?

Bedømmelseskomite

Førsteopponent: Dr Jakob Krause-Jensen, lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddanelse, Pædagogisk Antropologi, Aarhus Universitet.

Andreopponent: Dr Benedikte Brøgger, professor ved Handelshøyskolen BI, Institutt for innovasjon og økonomisk organisering.

Tredje medlem og administrator: Dr Keir Martin, førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Førsteamanuensis Nefissa Naguib, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Veiledere

Professor Odd Are Berkaak, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Professor Marianne Lien, Sosialantropologisk institutt, Universitet i Oslo

Hvorfor trekkes vi stadig til teambuilding og coaching i arbeidslivet?

Seminarer og kurs med ledelses- og organisasjonskonsulenter har blitt en institusjonalisert arena i arbeidslivet som mange av oss deltar på i løpet av våre yrkeskarrierer. Denne virksomheten blir ofte latterliggjort i offentlige debatter og ideer den bygger på blir tilbakevist som overfladiske og feilaktige. Hva er det ved disse sosiale sammenkomstene og ideene som artikuleres der som gjør at mennesker med ulik bakgrunn likevel velger å oppsøke dem – noen ganger igjen og igjen?

I denne PhD-avhandlingen forsøker jeg å gi svar på dette spørsmålet, på bakgrunn av en antropologisk studie av fire norske konsulentfirmaer som definerte seg som «prosesskonsulenter» og som spesialiserte seg på tjenester som coaching, teambuilding og strategiutvikling.

Et av svarene jeg gir i avhandlingen er at ideene som kommer til uttrykk på denne seminararenaen finner gjenklang i de moralske selvforståelsene mange orienterer seg etter i dag og at de kan sees som et uttrykk for en kulturell bevegelse som omtales som «ekspressiv individualisme».

Et annet svar avhandlingen bygger opp under er at folk velger å oppsøke denne seminararenaen fordi den imøtekommer et allmennmenneskelig behov for opplevelser av rituell intensitet. Som deltaker på seminarer som avholdes av prosesskonsulenter trer man ut av hverdagsvirkeligheten og over i en alternativ virkelighet, signalisert ved et skifte i det språklige og ekspressive registeret deltakerne benytter seg av. Et framtredende trekk ved samhandlingen som finner sted i seminarene er selvutleverende handlinger, som bekjennelser eller tilhørighetserklæringer. Disse handlingene aksentuerer opplevelsen av å være i en ekstraordinær situasjon og bidrar til at andre seminardeltakere trekkes inn i en «rituell interaksjonskjede».

Vitenskapelig sammendrag på engelsk

Publisert 15. sep. 2016 16:14 - Sist endret 12. nov. 2019 13:08