Disputas: Tone Danielsen

Tone Danielsen ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae):

Making Warriors in the Global Era: An anthropological study of institutional apprenticeship: selection, training, education and everyday life in the Norwegian Naval Special Operations Commando

Tid og sted for prøveforelesninger

Tid: 25. august 17:15-18:00

Sted:Auditorium 3, Eilert Sundts hus.

Oppgitt tittel for prøveforelesning: Et sosialt perspektiv på ære og etikk blant norske marinejegere

Tid: 26. august 10:15-11:00

Sted:Auditorium 3, Eilert Sundts hus.

Selvvalgt tittel for prøveforelesning: Ståløkser og droner: hvordan ny teknologi endrer krig, krigere og samfunnet – og hvordan krig og krigere skaper ny teknologi

Bedømmelseskomite:

Førsteopponent: Dr. Iver B. Neumann, Montague Burton Professor in International Relations, London School of Economics, UK.

Andreopponent: Dr. Christina Garsten, Professor i Sosialantropologi, Stockholms universitet.

Tredje medlem og administrator: Dr. Thomas Hylland Eriksen, Professor i antropologi ved Sosialantropologisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Professor Ingjerd Hoëm, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Veiledere:

Professor Benedicte Brøgger, BI Norwegian Business School

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne studien bidrar med thick descripitions av hvordan norske marinejegere selekteres, sosialiseres, trenes, utdannes og lever sine hverdagsliv i Marinejegerkommandoen. Avhandlingen beskriver militær disiplinering, og analyserer kroppsliggjorte praksiser, diskurser og meninger innenfor et klassisk antropologisk teoretisk rammeverk. Studien bidrar også med metodiske diskusjoner og refleksjoner rundt det å forske på en norsk elitegruppe. Avhandlingen bygger på 18 måneders feltarbeid i Marinejegerkommandoen.

Marinejegere kommer fra et av verdens fredeligste land, og sendes til de verste krigssonene i verden. Som lærlinger i Forsvaret disiplineres marinejegere til å følge ordrer, ta livet av mennesker og i sin ytterste konsekvens miste sitt eget liv – en karriere som fremstår som en nærmest permanent liminal fase på siden av resten av samfunnet. I en tid hvor individet er i fokus, trenes krigere til å sette teamet foran personlige ønsker og behov. Avhandlingen belyser hva som får unge menn til å velge en karriere hvor de jobber enormt mye, under til dels svært ubekvemme forhold, gjennom å beskrive hvordan marinejegere trenes til å forholde seg til usikkerhet, høy risiko, fysisk slit, psykisk krevende situasjoner, etiske utfordringer og hvordan tette teamene med kun menn bygges på samhold, lojalitet, og tillit.

Studien beskriver både militærfaglige og sosial praksiser – hva som gjør spesialstyrker spesielle. Marinejegere tilegner seg “knowledgementality” – profesjonell mentalitet, praksis og diskurs – gjennom sin institusjonaliserte læretid. De gis rom til å ta initiativ, være kreative, tilpasningsdyktige, utfordre etablerte sannheter, og ta viktige avgjørelser gjennom egalitære, kollektive prosesser kalt matrosråd. Studien beskriver hvordan marinejegere drilles til å koble på kampmodus, men også hvordan de sosialt lærer å koble av igjen. Disse sosiale praksisene gjør at de holder hodet kaldt i kampens hete, men også at de holder god stemning i avdelingen, samtidig som debeholder vett og forstand.

I antropologiens tidligste tider var krig og krigere sentrale tema, men de siste tiårene har det vært forsket svært lite på dette. Antropologien har til alle tider beskrevet levd liv gjennom å belyse viktige spørsmål i sin samtid. Globalisering har endret bruken av militære styrker og gitt militært personell nye roller og oppgaver. Globaliseringen påvirker oss alle, og gjennom analyser av norske krigere settes vårt eget samfunn og tid, samt en del hardprogrammerte sannheter i et nytt perspektiv.

English Version

Publisert 29. juli 2015 23:17 - Sist endret 27. aug. 2020 13:18