Disputas: Monika Grønli Rosten

Monika Grønli Rosten ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

"Nest siste stasjon, linje 2" - Sted, tilhørighet og unge voksne i Groruddalen

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: fredag 23. oktober 2015 kl. 10:15-11:00

Sted: Auditorium 3, Eilert Sundts hus

Tittel for prøveforelesning

Et samfunnsproblem: Med utgangspunkt i antropologiske forståelser av ‘samfunn’ og norsk empiri, diskuter de konseptuelle problemene som oppstår når analytiske- og hverdagsforståelser møtes.​

Bedømmelseskomite

Førsteopponent: Dr. Sally Anderson, Aarhus Universitet

Andreopponent: Dr. Hilde Lidén, Institutt for Samfunnsforskning

Tredje medlem og administrator: Dr. Rune Flikke, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Bjørn Erik Rasch, Universitetet i Oslo

Veileder

Hovedveileder: Professor Thomas Hylland Eriksen, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Biveileder: Førsteamanuensis Marianne Rugkåsa, HiOA

Stedsidentitet og lokalt engasjement i Groruddalen

Hvordan påvirkes unge voksnes stedsidentitet, livsmuligheter og valg av at deres nabolag oppfattes av andre som «et gettosted fullt av utlendinger»? På hvilke måter kan forebyggende ungdomsarbeid bidra til å gjenopprette nabolagets - og de unge aktørenes ære? Gjennom langvarig feltarbeid i Groruddalen har Monika Grønli Rosten utforsket prosesser som blir retningsgivende i overgangen mellom ungdomstid og voksenliv.  I drabantbyen Furuset benytter svært mange unge seg av lokalmiljøet som arena for lønnsarbeid og frivillig innsats i den hensikt å bidra til å forbedre nabolagets rykte. I avhandlingen utgjør storsamfunnets stedsbilder og de unges engasjement for å endre disse et bakteppe for analyser av mer personlig og moralsk endringsarbeid. Blant annet vektlegges betydningen av kjønnsroller og moralfelleskap i jevnaldernettverk som en forklaring på hvorfor så mange unge kvinner lykkes i ambisiøse utdanningsløp mens en del jevnaldrende unge menn slutter på videregående. Mange tidligere studier blant unge i etnisk og kulturelt mangfoldige boområder vektlegger hybridisering som et trekk ved jevnaldernettverk og lokal ungdomskultur. Denne avhandlingen viser hvordan kulturell kompleksitet i dagens Oslo også kommer til utrykk gjennom de unges kontinuerlige grensedragning og dikotomisering mellom «oss» og «dem» - mellom gutter og jenter, mellom muslimer og ikke-muslimer, mellom Furuset og omkringliggende nabolag, mellom østkanten og vestkanten, mellom minoritet og majoritet, og ikke minst mellom «gode» og «dårlige» rollemodeller.

Vitenskapelig sammendrag på engelsk

Publisert 22. sep. 2015 17:13 - Sist endret 28. apr. 2021 10:25