Disputas: Ida Erstad

Ida Erstad ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

"Here, now and into the future: Child rearing among Norwegian-Pakistani mothers in a diverse borough in Oslo, Norway"

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: fredag 11. desember 2015 kl. 10:15-11:00

Sted: Auditorium 4, Eilert Sundts hus

Tittel for prøveforelesning: "Equality, sameness and racialisation: a re-appraisal of Gullestad in light of new ethnographies of culturally diverse neighbourhoods in contemporary Scandinavia"

Bedømmelseskomite

Førsteopponent: Dr. Mette Berg, University College London

Andreopponent: Dr. Synnøve Bendixsen, Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Bergen

Tredje medlem og administrator: Dr. Halvard Vike, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ingjerd Hoëm, Institutt for Sosialantropologi, Universitetet i Oslo

Veiledere

Hovedveileder: Professor Thomas Hylland Eriksen, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Biveileder: Forsker II Mari Rysst, SIFO

Foreldreskap og grenser for likhet og forskjell i Alna bydel, Oslo

Hvordan kan barneoppdragelse bli et verktøy for endring mellom generasjoner? Hva skal til for at foreldreskap kan bidra til deltagelse, tilhørighet og inkludering i et lokalmiljø? Hvordan møter grasrotbyråkrater en mangfoldig befolkning der de er når de er usikre på hvor dette egentlig er? Hvor langt inn i privatlivet kan staten egentlig gå?

Denne avhandlingen utforsker moderskap og barneoppdragelse, og styring av disse i Alna, en bydel i Groruddalen, Oslo. Hovedfokus er på norsk-pakistanske familier, men også småbarnsforeldre mer generelt inngår i studien. Alna bydel har en mangfoldig befolkning, der halvparten av bydelens 50 000 innbyggere enten selv har innvandret eller har foreldre som har gjort det. Avhandlingen viser hvordan kulturell kompleksitet i dagens Oslo kommer til uttrykk gjennom småbarnsforeldres forhandlinger ‘en felles interesse, og en felles verdi’, og argumenterer for at det å finne felles referansepunkter i ulikhet beror på en åpen og bevisst diskusjon rundt likheter og forskjeller, samt rom og grenser for disse. Videre illustrerer avhandlingen hvordan helsesøstre og andre profesjonsutøvere bygger en mangfoldskompetanse der de håndterer dilemmaer og utvider spennet til profesjonen og yrkesutøvelsen.       

Feltarbeid er utført i hjem i Norge og Pakistan, og på lokale institusjonelle arenaer som helsestasjoner og åpne barnehager. Ved å utforske mødres ambisjoner og de strategiene som de implementerer gjennom oppdragelsen av, særlig, sønnene deres, setter avhandlingen søkelys på endring og kontinuitet i en migrasjonskontekst – og illustrerer at barneoppdragelse, som nitidig endringsarbeid i det små, over tid kan få samfunnsmessige konsekvenser. Det er i alle fall dette norsk-pakistanske mødre søker å oppnå gjennom ambisjoner og metoder for barneoppdragelse, der målet er at barna skal inngå i andre typer av relasjoner enn det mødre selv inngår i, med mer selvstendighet, likestilling og sosial mobilitet. 

Vitenskapelig sammendrag på engelsk

Publisert 11. nov. 2015 09:44 - Sist endret 12. nov. 2019 13:07