Disputas: Ånund Brottveit

Cand.polit. Ånund Brottveit ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Åpne samtaler – mer enn ord?

Nettverksmøter som kommunikative hendelser, kunnskapsproduksjon og sosial strukturering.

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: kl 10:15-11.00

Sted: auditorium 6, Eilert Sundts hus

Oppgitt emne:

Nyere sosialantropologiske perspektiver på psykiske lidelser og interaksjon mellom pasienter, pårørende og behandlere.

Bedømmelseskomité

Førsteopponent er Vibeke Steffen, Lektor i antropologi  ved Institut for Antropologi ved Københavns Universitet.

Andreopponent er Anne Karen Bjelland, Professor i antropologi ved Institutt for sosialantropologi, Universitetet I Bergen.

Professor Halvard Vike er administrator og komiteens tredje medlem.

 

Leder av disputas

Dekan Fanny Duckert, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Professor Ingjerd Hoëm, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Jaakko Seikkula, Professor of Psychotherapy, Department of Psychology, University of Jyväskylä 
     

Populærvitenskapelig sammendrag:

Nettverksmøte – et moderne helbredelsesritual i en individbasert velferdsstat

Det begynte i USA på 70-tallet. En barnepsykiater og en indiansk psykolog begynte å samle sammen familiemedlemmer, venner og naboer til psykisk syke for å mobilisere sosial støtte og skape terapeutiske gjennombrudd. Inspirert av indianske stammeråd og antropologiske beskrivelser av helbredelsesritualer, fødtes nettverksterapien og spredte seg til Skandinavia. På 2000-tallet kom begrepet ”åpne samtaler” med et sterkere fokus på hvordan ”problemene” defineres språklig og av hvem. Ekspertrollen ble utfordret. Til tross for en del skepsis blant norske psykiatere, har nettverksmøter med åpne samtaler blitt et viktig tilbud for psykiatriske pasienter flere steder i Norge.

Det er dette ”terapeutiske rommet” som er utgangspunktet for feltarbeidet til antropolog Ånund Brottveit. Han har fulgt 11 personer med til dels alvorlige psykiske lidelser og observert 30 nettverksmøter og intervjuet sentrale deltakere på to steder i Norge i en periode på 18 måneder.

I Brottveits avhandling ”Åpne samtaler – mer enn ord?”, kommer vi på innsiden av denne nye praksisen. I et nettverksmøte snakker man direkte med dem det gjelder – de viktigste personene i pasientens liv deltar. Endringene skjer i form av en kollektiv læringsprosess og ved at deltakerne finner nye måter å samarbeide på. Dette innebærer ofte at relasjonene innenfor nettverket forandres. De profesjonelle hjelperne stilles overfor en krevende balansegang når de både skal ta en aktiv tilretteleggerrolle og samtidig la pasienten og nettverket føre ordet og bestemme løsningene.

Et underliggende spørsmål som belyses, er hvorfor en tilsynelatende oppvurdering av familiebånd og lokal kunnskap har fått slik interesse i en av Europas mest moderne og individbaserte velferdsstater.

Vitenskapelig sammendrag

Mer informasjon:


 

Publisert 10. jan. 2013 13:38 - Sist endret 12. nov. 2019 13:29