Disputas: Christian Sørhaug

Cand.polit Christian Sørhaug ved Sosialantropologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:

Holding house in crazy waters: An exploration of householding practices among the Warao, Orinoco Delta, Venezuela.

Tid og sted for prøveforelesning

Tid: kl 10:15-11:00

Sted: Gamle Festsal, Urbygningen, Karl Johansgt. 47

Oppgitt emne: On the neo-materialist turn in anthropology

 

Bedømmelseskomité

  •  Førsteopponent er Dr. Laura Rival, University Lecturer in Anthropology and Development ved Oxford Department of International Development, University of Oxford.
  •  Andreopponent er Dr. Dan Rosengren, Docent i socialantropologi ved Inst. för globala studier ved Göteborgs universitet.
  •  Professor Signe Howell er er administrator og komiteens tredje medlem.

 

Leder av disputas

Professor Ingjerd Hoëm, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Veileder

  • Førsteamanuensis Arne Perminow, Kulturhistorisk museum
  • Professor Marianne Lien, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo

Pressemelding

I motsetning til medienes eksotiske og til dels romantiske forestillingene av Amazonasindianere, etterstreber Christian Sørhaug sin doktorgradsavhandling en fremstilling av de utfordringer Amazonassamfunn i det 21. århundre blir konfrontert med. Globaliseringens effekter gjør seg gjeldende langt inne i hjertet av Amazonas. Samfunnet «Urolig Vann» er husholdsbasert og selve sammensetningen av husene, hvordan de holdes sammen, blir endret som følge av globale forbindelser. Et viktig poeng i avhandlingen er at Amazonasindianerne ikke er hjelpeløse ofre, men spiller en aktiv rolle i å etablere slike globale forbindelser gjennom sine husholdingspraksiser.

Landsbyene er bygd langsmed elvekantene hvor sedimentene bygger opp sandbanker man kan bygge stolpehusene på. Takene er bygd for det meste av palmeblader, med hengekøyer hengende fra takbjelkene. Siden tidevannet hele tiden oversvømmer landskapet er kanoen alfa omga for alle husholdsoppgaver som fiske, hagebruk, jakt og sanking. Typiske håndverksaktiviteter er kanobygging og veving av hengekøyer. Men i landsbyen finnes også TV’er, stereoer, DVD-spillere og påhengsmotorer. Folk danser salsa og ser på Asiatiske kampsportfilmer. Påhengsmotorer festet bakpå kanoene revolusjonerer transportmuligheter, og noen unge menn står til og med på vannski etter båtene for moro skyld. Modifiserte forbruksmønstre av denne typen har stor betydning for husholdsansamlingenes komposisjon. Og endringene i komposisjonen av hushold betyr også at vi står foran store endringer i Waraoenes samfunn.

På kort tid har det skjedd store endringer i hva som er involvert i husholdsingspraksisene til Waraoene som følge av den globale økonomiens flyt av varer og tjenester. Vi finner en rekke nye måter å være Warao på som vever seg sammen med forbruksvarer og gjenstander som tidligere ikke har vært tilgjengelig. Forbruksvarene er aktive ingredienser i komposisjonen, altså holdingen, av huset. Sørhaugs avhandling viser hvordan Waraoenes komposisjonsarbeid, gjennom sitt vedvarende arbeid med å holde sine hus sammen, absorberer visse mulige væremåter samtidig som de forkaster andre. Waraoene i det 21. århundre produserer hele tiden nye måter å være Warao på. Disse nye væremåtene fremkommer i samspill med globale endringsprosesser og ikke på tross av.

Vitenskapelig sammendrag

Through a symmetrical household analysis Christian Sørhaugs dissertation seeks to shed light on a contemporary Warao society. The Warao inhabit the frontier of the Orinoco River Delta, Venezuela, where global connections are made and unmade in their everyday householding practices. Investigating the Warao village Crazy Waters, Sørhaugs investigates how houses are held, and the plethora of agencies that are involved in this act of holding. Agency in this perspective is a property of relations rather than something confined to a human subject. Symmetrical analysis draws out how the household is a heterogenic assemblage of humans and nonhumans. By shifting the attention to the holding act, rather than the house as a static container, we are made aware of the processual aspects of this heterogenic assemblage.

A host of materials are gathered from the surroundings forests and rivers through fishing, gardening, hunting and gathering. As the tidal waters cover these waste swamp forests that make out the Warao home land, houses are literally held on stilts, which also needs to be gathered from the surroundings, with palm leaves, lianas and other necessities. However, other things are gathered at a distance from urban centers; the Warao travel to garbage heaps gathering valuables they otherwise could not afford like clothes, hammers, machetes, shoes, axes, stereos and batteries; NGOs, state officials and missionaries implement programs that work to alter the composition of the very household through sanitary, diet and aesthetic practices that generate surprising effects; trading with local entrepreneurs the Warao sell forests and river products, enabling them to engage with the traders on equal terms; the long standing interaction with Capuchin missionaries have created shamanic practices like “the owner of God”; some local handcraft have been miniaturized through the entrepreneurs that venture to the village for crafts they can sell to tourists.

Holding house for Warao Indians of the 21st century implies engaging a host of humans and nonhumans that alters the very composition of household practices. We also need to acknowledge that the Warao themselves are involved in creating these global connections as well as dissolving such connections through their householding practices, and are not mere victims of global or modernizing forces. Embedded in, rather than on the outside of, globalization, the Warao are confronted with challenges that not even their own parents were aware. Through a symmetrical analysis, that is of investigating the holding of house understood as a heterogenic assemblage of humans and nonhumans we may generate a “thick” ethnography of the strategies that the Warao continuously deploy in solving everyday challenges.

 

 

 

Publisert 30. apr. 2012 10:37 - Sist endret 18. mars 2015 12:42