Disputas: Bjørg Moen

Bjørg Moen ved Sosialantropologisk Institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Tilhørighetens balanse. Norsk-pakistanske kvinners hverdagsliv i transnasjonale familier

Prøveforelesning

Tid: 14. oktober kl 10.15-11.00
Sted: Gamle Festsal, universitetsområde Sentrum
Tittel: “Nyere teoretiske perspektiver på slektskap og familie og deres relevans for migrasjonsstudier"

Bedømmelseskomité

 

1. opponent: Professor Karen Fog Olwig, Institut for Antropologi,
Københavns Universitet
2. opponent: Professor Thomas Hylland Eriksen, CULCOM, Universitetet i Oslo
Koordinator: Sarah Lund, Sosialantropologisk institutt, Universitetet i
Oslo.

Leder av disputas:  Instituttbestyrer Halvard Vike

Veileder:  Hovedveileder: Ingrid Rudie. Biveileder: Kirsten Danielsen.

Sammendrag

Tema for Bjørg Moens avhandling er norsk-pakistanske kvinners hverdagsliv i Norge. Variasjon og endring kjennetegner kvinnenes subjektive valg for tilpasninger, der grenser for tilhørighet i norsk-pakistanske fellesskap konstitueres av kjønn, kaste, klasse og transnasjonale familie- og slektskapstilknytninger til steder i Pakistan og Norge.

Moen har tematisert kvinners hverdagsliv ved å gå inn i enkelte delfelt som omfatter familien og kvinnefellesskap, der kvinner er aktive deltakere. Hun har konsentrert meg om det trivielle og alminnelige i norsk-pakistanske familier og kvinners liv, det som ofte er usynlig i det norske samfunn. Vi møter norsk-pakistanske kvinner som immigranter i bosettingsfasen og som etablerte familiemedlemmer i Norge. Hun har beskrevet betydningen av norsk-pakistanske sosiale rom som omfatter sted, hjem og familie- og slektskapsnettverk og transnasjonale tilknytninger.

I tillegg til et kvinneperspektiv på migrasjon har hun sett på forholdet mellom generasjoner, og trukket fram enkelte relasjoner som er viktige i familietilpasninger. Forholdet mellom svigermødre og svigerdøtre har en særstilling, blant annet fordi virilokal bosetting praktiseres i mange norsk-pakistanske familier. Svigerdøtre fra Pakistan er også viktig for kulturell og sosial kontinuitet mellom familier og slekt i Pakistan og Norge.

Analysen tar utgangspunkt i bytteteori og kognitiv antropologi. Det er særlig to kulturelle modeller for bytterelasjoner, generasjonskontrakten og migrasjonskontrakten, som har betydning for familiesamholdet. Familiesamholdet blir beskrevet med Brad Shores begrep dominant skjema (foundational schema) og omfatter familie- og slektskapsnettverk (biraderi) som strekker seg til Pakistan og andre steder i verden.

Publisert 7. mai 2009 11:20 - Sist endret 4. feb. 2014 09:14