Overoppheting: Et antropologisk blikk på galopperende endring

Noe er skjedd med globaliseringen. Høsten 2014 starter det nye kurset ‘Overheating: The anthropology of accelerated change’ på SAI, i regi av Overheating-forskergruppen.

Chivay, Peru er blitt tørre. Foto: Astrid B. Stensrud

Noe er skjedd med globaliseringen. Det er som om den har satt inn et ekstra gir etter årtusenskiftet. Endringer skjer nå raskere, og på mer uoversiktelige måter, enn noen gang før. Økonomiske kriser, mobilitet og migrasjon, miljøødeleggelser og klimaendringer rammer lokalsamfunn over hele verden, men endringene kan også åpne nye muligheter og alternativer.  De globale prosessene produserer ikke en ensartet, homogen verden, men viser kanskje mer enn noe annet variasjon og mangfold.

Nytt Overheating-emne

Høsten 2014 starter det nye kurset ‘Overheating: The anthropology of accelerated change’ på SAI, i regi av Overheating-forskergruppen. Dette kurset viser hvordan ny og gammel antropologi kan gi en forståelse av den overopphetede verden i begynnelsen av det 21. århundret. Kurset tar blant annet opp:

  • spenningen mellom vekst og bærekraft
  • fremveksten av nye former for identitetspolitikk
  • smeltende isbreer og invaderende arter
  • nyliberalisme
  • matsikkerhet.

Det gir både faktakunnskap, teoretiske verktøy og et helhetlig blikk på en globalt sammenvevet, overopphetet verden, og – sist men ikke minst – minner det om at virkeligheten alltid er lokal, også når den er global.

Videoklipp fra feltarbeid

Et av stedene Overheating-gruppen har gjort feltarbeid, er industribyen Gladstone i Australia. I forbindelse med feltarbeidet har Thomas Hylland Eriksen laget en serie videoblogger der han forteller om ‘overheating effects’ på dette motsetningsfylte, fascinerende stedet. Disse korte filmene kan gi en forsmak til kurset.

Hylland Eriksen har også skrevet en serie avisartikler om overoppheting, som også kan fungere som en introduksjon til kursets tematikk.

Av Thomas Hylland Eriksen
Publisert 25. juni 2014 14:18 - Sist endret 14. juli 2014 09:51