Anthropos and the Material: Challenges to anthropology

Sosialantropologisk institutt (SAI) har begitt seg ut på et spennende og utfordrende prosjekt. Anthropos and the Material: Challenges to anthropology (Anthropos [fra gresk = menneske] og det materielle: utfordringer til antropologi) vil være en drivkraft for å få norsk sosialantropologi markert tilstede i forskningsfronten i den nærmeste fremtid.

Shingu fiskeri. Foto: Arne Kalland

Det nye fireårs fremstøtet som Sosialantropologisk institutt (SAI) ved Universitetet i Oslo har startet opp, er inspirert av Norges Forskningsråds (NFRs) evaluering av sosial- og kulturantropologisk forskning i Norge. Evalueringen fant at instituttet gjorde det meget godt når det gjaldt dokumentert etnografisk forskning og kvaliteten på publikasjoner. Det ble likevel ansett som noe mindre teoretisk ambisiøst og som om man til en viss grad foretrakk reproduksjon fremfor fornyelse. Evalueringen minnet også om at mens sosialantropologiske institutter i andre land arbeider under trange økonomiske forhold, har instituttene i Norge relativt større frihet til å planlegge sin forskning. Med tanke på dette blir Sosialantropologisk institutt sterkt anbefalt å bruke sin solide basis i forskningserfaring og de ansattes vesentlige kunnskapsbase til å utvikle ny teori og til å ta en ledende rolle i å bevege sosialantropologien i retning av å beskrive en verden i endring.

For å få til dette har SAI utviklet et ambisiøst og utfordrende prosjekt som vil være instituttets fokus i de kommende fire år. Instituttets forskere vil bli oppfordret til å skrive og publisere originale arbeider i ledende internasjonale tidsskrifter. Internasjonale gjesteforskere vil bli invitert til Oslo for å samarbeide om å utvikle ny teori. Og relevante institutter og institusjoner i Norge er blitt invitert til å samarbeide om å oppnå prosjektets mål.

Alt i alt deltar 35 forskere fra SAI og samarbeidspartnere i prosjektet: Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen (UiB), Etnografisk seksjon ved Kulturhistorisk Museum, UiO (KHM), Universitetet i Tromsø (UiT), Senter for utvikling og miljø, UiO (SUM), Forskningsgruppen for medisinsk antropologi og medisinsk historie ved avdeling for samfunnsmedisin på Institutt for helse og samfunn, UiO (HELSAM), University of Aberdeen, og i tillegg gjesteforskere fra University of Manchester og University of California, Santa Cruz.

Et av virkemidlene i prosjektet er faktisk å revitalisere forskningsnettverk som har blitt redusert i omfang på grunn av en reduksjon av kontakten mellom instituttene. Forskere reiser sjeldnere enn før for å virke som sensorer, og de treffer derfor ikke kolleger så ofte som de gjorde før, slike møter som kunne føre til ansikt-til-ansikt-samtaler der man kunne diskutere felles utfordringer og forskningsresultater.

Ifølge instituttleder Ingjerd Hoëm er ikke dette et prosjekt som bringer inn mye forskningsfinansiering. De 3.000.000 kronene som er bevilget, er en beskjeden sum som skal brukes til å stimulere internasjonal publisering. Så hva er Anthropos and the material. Challenges to anthropology?

Hoëm forklarer at prosjektet vil undersøke og la seg utfordre av det man med en fellesbetegnelse kaller en "materiell vending" i sosialantropologi. Teoretisk fokus har beveget seg vekk fra mening og tolkning til en nyorientering om forholdet mellom mennesker og omgivelser, mennesket og det materielle. I de ulike perspektivene som kan sammenfattes som “den materielle vendingen” blir samfunnsfagenes dypt innebygde dikotomier natur/kultur og subjekt/objekt utfordret på nye måter.

For å få til en slik undersøkelse er prosjektet delt inn i tre områder, som hvert har sitt eget forskningsnettverk:

  • Domestiseringspraksiser
  • Økonomiske praksiser
  • Rituelle praksiser

Prosjektdeltagerne skal tilnærme seg det området de arbeider med fra sine egne forskningsperspektiver samtidig som tre temaer skal være felles for alle tilnærmingene og dermed gjøre det mulig å sammenligne funn i prosjektet sett under ett. De tre temaene er:

  • Verdier
  • Teknologier/teknikker
  • Standardiseringer/rom-tid-plassering/koreografier

Dette prosjektdesignet er valgt for å fremme tenkning om hvordan mennesker og omgivelser interagerer. Prosjektet skal også samarbeide nært med et av SAIs andre spennende nye prosjekter, Overheating, som også arbeider for å komme til en dypere forståelse av de transformasjoner og endringene som er typiske for verden i dag.

Med andre ord ønsker Anthropos and the material å frembringe et felles rammeverk for forskning ved SAI i en fireårsperiode. SAI har som mål i dette prosjektet å skape en aktiv dynamisk gruppe forskere som går inn for å føre sosialantropologi videre.

Emneord: Sosialantropologi, Globalisering, Materiell kultur Av Matthew Rix Whiting
Publisert 16. mai 2013 11:28 - Sist endret 20. aug. 2013 10:22