Elisabeth L’orange Fürst: "Åpenhet under press: Høring om forskningsetiske retningslinjer"

I denne artikkelen publisert i Norsk Antropologisk Tidsskrift, presenterer Elisabeth L’orange Fürst og Camilla Hansen to høringssvar til høringen om forskningsetikk som NESH publiserte høsten 2020.

Image may contain: Product, Purple, Violet, Font, Pink.

Sammendrag

I denne artikkelen presenterer Elisabeth L’orange Fürst og Camilla Hansen to høringssvar til høringen om forskningsetikk som NESH publiserte høsten 2020 (Fürst m-fl. 2020, Sosialantropologisk institutt 2020). Utgangpunktet for høringen og høringssvarene er den nye GDPR-forordningen som har en rekke praktiske konsekvenser for humaniora og samfunnsfagene, og ikke minst for antropologer.

I artikkelen kontekstualiserer forfatterne høringssvarene ved hjelp av det de kaller en stille import av naturvitenskapelig vitenskapsteori og kvantitativ metodikk inn i kvalitative vitenskapsmetoder som deltakende observasjon og etnografi. De analyserer høringsteksten og svarene utfra begreper som byråkratiske styringspraksiser og styringsrasjonalitet. Fürst og Hansen viser at de nye forskningsetiske retningslinjene har konsekvenser, som at deltakende metodologi, forskningsmessig frihet, åpenhet og etisk mot kommer under press.

Krav om forhåndsgodkjenning av forskningsspørsmål, informert samtykke, anonymisering og hensyn til sensitivitet/ sårbarhet er eksempler på innsnevring av studiefelt, metodiske tilnærminger, såvel som forskningsprosesser og skrivemåter. Styringspraksisene aktualiserer det de kaller en «stille» maktforskyvning som virker begrensende for vitenskapelig mangfold i forskning og undervisning.

Les hele artikkelen.

Published Dec. 10, 2021 11:52 AM - Last modified Dec. 10, 2021 11:52 AM