Internklinikkene for voksne

I voksenklinikkene gir viderekomne psykologistudenter psykoterapeutisk behandling til voksne/unge voksne klienter under veiledning av spesialist i klinisk psykologi. Klinikken tar i utgangspunktet imot klienter som vurderes til ikke å være rettighetspasienter i spesialisthelsetjenesten.

Et avgjørende inntakskriterium er at de klienter som tas inn har evne og mulighet til å følge et regelmessig behandlingsforløp. Av forsvarlighetshensyn tar klinikkene ikke imot personer med kronisk eller akutt suicidfare, alvorlige rusproblemer, voldsrisiko, alvorlige spiseforstyrrelser, psykotiske symptomer, omfattende komorbide tilstander, vanskelige livsomstendigheter uten fast bopel som kan redusere evnen til å møte til regelmessig til terapitimer, da disse best ivaretas av spesialisthelsetjenesten. Klinikkene tar imot klienter etter direkte søknad fra klienten selv eller etter henvisning.

For å sikre kvalitet på behandlingen og den kliniske opplæringen blir det gjort videoopptak (eventuelt lydopptak dersom klienten ønsker det) av timene som blir anvendt i veiledningen. Materialet lagres i henhold til UiOs system for sikker lagring – Tjenester for Sensitive Data (TSD).

Klinikk for dynamisk terapi (DT) og Klinikk for integrativ psykoterapi (IPT) behandler klienter med ulike former for psykiske vansker som for eksempel:

  • lettere angstlidelser
  • lettere depressive tilstander
  • rusrelatert problematikk
  • mildere former for spiseforstyrrelser
  • identitets- og selvfølelsesproblematikk
  • realsjonsproblemer
  • traumer
  • personlighetsproblematikk

Dette er allmenne menneskelige problemer som kan medføre en betydelig lidelse for den det gjelder, og der man ved å tilby tidlig hjelp, kan forhindre et mer kronisk forløp.

Klinikk for nevropsykologi gir tilbud til pasienter som har ervervede nevrologiske tilstander, eksempelvis traumatisk hjerneskade, hjerneslag (infarkt eller blødning), hjernesvulst eller annet (ikke nevrodegenerative lidelser som medfører demens) som har medført kognitive, emosjonelle eller atferdsmessige følgetilstander.

Kontakt

Ved spørsmål, kontakt oss på Klinikk-Admin.

Har du kommentarer til eller ønsker å klage på behandlingstilbudet du har fått? Vennligst fyll ut Klageskjema.

Kvalitetshåndboken

Meldingsskjema fo avvik på internklinikken (gjelder for ansatte og studenter).

Av anica.munir@psykologi.uio.no
Publisert 9. nov. 2022 13:15 - Sist endret 10. nov. 2022 16:24