English version of this page

Stipend for masterstudenter i psykologi 2021

Psykologisk institutt deler ut opp til seks (6) sommerstipend på 25.000 kroner hver. Stipendet er ment for studenter som ønsker å jobbe med masteroppgaven (eller publisere den) i perioden juni-oktober, eller som har ekstra kostnader i tilknytning til datainnsamling.

NB. Stipendet er ikke tilgjengelig i 2022. 

Stipendet er ment for:

 • Masterstudenter på første året av masterprogrammet som har begynt å samle inn data eller arbeide med oppgaven,

eller

 • masterstudenter som er i ferd med å levere masteroppgaven inneværende vårsemester og ønsker å skrive en forskningsartikkel basert på oppgaven.

Søknadsprosessen:

1. Søknaden (maks 3 sider) skrives på engelsk og skal inneholde følgende:

 • En kort og konsis beskrivelse av oppgavens/artikkelens problemstilling, samt hypoteser og antagelser, og/eller mål for prosjektet.
 • En klar beskrivelse av ideen bak og utformingen av prosjektet, hvordan datainnsamlingen ble/vil bli gjennomført (f.eks. antall deltakere etc.), hvilke metoder og fremgangsmåter som ble/vil bli brukt, samt hvordan analysen og tolkning av data ble/vil bli utført.
 • En anbefaling fra hovedveileder, dersom stipendet er ment for å jobbe med å publisere resultatene fra masteroppgaven.

2. I et kort avsnitt mot slutten av søknaden skal det oppgis hvorfor prosjektet er interessant og hvorfor Psykologisk institutt skal tildele søkeren et stipend for dette spesifikke arbeidet, hvorav en linje eller to linjer nevner prosjektets relevans for både forskningsfeltet og samfunnet.

3. Avslutningsvis skal skal søkeren beskrive sin rolle i prosjektet, og veileders rolle i planleggingen og utformingen av dette. Også søkerens rolle i analysen av datamaterialet og utarbeidelsen av et eventuelt manuskript skal omtales. Det skal også argumentes for gjennomførbarheten av arbeidet, gitt det begrensede tidsrommet for prosjektet og varigheten av masterprogrammet.

Prosjekter som oppfyller følgende kriterier vil bli prioritert:

 • Prosjektets idé er original eller uvanlig innenfor feltet.
 • Prosjektet er basert på gode metoder og fremgangsmåter.
 • Prosjektet kan realiseres innen den begrensede tidsperioden stipendet dekker.
 • Studenten demonstrerer en tilfredsstillende grad av uavhengighet for å kunne gjennomføre prosjektet.
 • Prosjektet støttes av en veileder som er vitenskapelig ansatt ved PSI
 • Søknader fra ulike forskningsfelt og forskjellige prosjekter/veiledere vil bli foretrukket framfor flere søknader tilknyttet samme prosjekt/veileder.

Komiteen

Komiteen som vurderer søknadene skal bestå av tre vitenskapelige ansatte som representerer ulike felt innenfor psykologi. Deres oppgave vil være å vurdere søknadene og bestemme hvem som skal tildeles stipend. Det vil ikke gis tilbakemelding på søknaden, hverken skriftlig eller muntlig.

Søkerne som innvilges stipend vil få beskjed innen utgangen av mai. Tildelingsbrev blir sendt ut rundt samme periode.

Søknader sendes til info@psykologi.uio.no innen 13. mai.

Publisert 29. apr. 2020 15:17 - Sist endret 2. mai 2022 15:34