khaabrek

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Rus- og avhengighetsbehandling av gravide, og jobber for tiden med

  • Longitudinell studie av mødre som har fått rusbehandling på institusjon under graviditet

  • Barn som pårørende

  • Tidlig intervensjon

  • Utfall hos barn av foreldre med rusproblemer

Hovedtemaet i mitt postdoktorprosjekt er hvordan det går med mødre som har fått behandling for sine rusproblemer under graviditet på institusjon. Gjennom intervjuer med mødrene 8-10 år etter fødsel er hensikten å bidra til økt kunnskap om virksomme faktorer i å forbli rusfri etter endt behandling. Nåværende rusbruk, omsorg for barn samt generell kunnskap om utdanningsnivå, arbeidssituasjon og andre demografiske variabler vil også bli kartlagt. Norge er i en særskilt situasjon når det gjelder behandlingstilbudet til gravide kvinner med rusproblemer. Til tross for dette er temaet i liten grad forsket på.

Postdoktorprosjektet er en oppfølging av mitt doktorgradsprosjekt der jeg undersøkte utfall hos barn født av mødre som fikk behandling for sine rusproblemer under graviditet; hvordan det at mødrene ble avruset hang sammen med barnas fødselsdata, hvordan kvaliteten på mødrenes evne til samspill påvirket barnas tidlige språklige fungering, samt hvordan andre risikofaktorer rundt mødrene slik som aleneforelderskap, lav utdannelse og psykopatologi hang sammen med barnas sosio-emosjonelle og kognitive fungering ved 4 år. Hovedfunnene fra min doktoravhandling er at barn av mødre som har blitt avruset på institusjon og fått behandling for sine rusproblemer under graviditet, fødes med et bedre biomedisinsk utgangspunkt enn barn født av mødre som ikke har fått behandling. Samtidig indikerer funnene at selv om mødrene fikk behandling for sine rusproblemer under graviditet, var det flere andre risikofaktorer som vedvarte frem til barna var 4 år, slik som psykopatologi, lav utdannelse, aleneforeldreskap og andre risikofaktorer.

Jeg er interessert i hvordan risikoutsatte foreldre og deres barn påvirker hverandre over tid og i å kartlegge mekanismer i dette samspillet.

Avhandlingens tittel: ”A better starting point in life- The development of children born to mothers who have received treatment for their substance abuse problems while pregnant”. Arbeidet ble utført ved Regionsenter for Barn og Unges Psykiske Helse (RBUP Øst og sør) under veiledning av Vibeke Moe, Kari Slinning og Kristine Walhovd.

Jeg er knyttet til faggruppen i klinisk psykologi..

Bakgrunn

 • Postdoktor ved Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, oktober 2015 →

 • Doktorgrad i psykologi (PhD), Psykologisk Institutt,  Universitetet i Oslo.

 • Rådgiver i Barne- og Likestillingsdepartmentet, Barnevernseksjonen, 2008- 2009

 • Klinisk psykolog ved Alna DPS, Oslo, 2006 - 2007

 • Cand.psychol. fra profesjonsstudiet i psykologi ved Universitet i Oslo, desember 2005

Samarbeid

Nasjonal kompetansetjeneste for Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling.

Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), helseregion Øst og Sør.

Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Utviklingspsykologi, Klinisk psykologi og personlighetspsykologi, Klinisk barne- og ungdomspsykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Haabrekke, Kristin Johanne; Siqveland, Torill; Smith, Lars; Wentzel-Larsen, Tore; Walhovd, Kristine B & Moe, Vibeke (2014). Early language skills in children born to mothers with substance abuse and psychiatric problems.
 • Siqveland, Torill; Haabrekke, Kristin Johanne; Wentzel-Larsen, Tore & Moe, Vibeke (2014). Patterns of mother–infant interaction from 3 to 12 months among dyads with substance abuse and psychiatric problems.
 • Moe, Vibeke; Brean, Gro Vatne; Siqveland, Torill & Haabrekke, Kristin Johanne (2010). Children i families with substance abuse and psychiatric problems: What about fathers' role in treatment?.
 • Siqveland, Torill; Haabrekke, Kristin Johanne; Moe, Vibeke; Slinning, Kari; Walhovd, Kristine B; Bjørnebekk, Astrid; Fjell, Anders Martin & Smith, Lars (2010). Neurocognitive and socioemotional development in children born to mothers with substance abuse and psychiatric disorders: Biological-social interaction effects.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. nov. 2015 09:00 - Sist endret 4. nov. 2016 12:59