Nora Sveaass

Professor emeritus
Bilde av Nora Sveaass
English version of this page
Telefon +47 22845158
Mobiltelefon +4795809001
Rom S02-20
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Faglig interesser, både forskningsmessig og undervisningsmessig, er først og fremst knyttet til temaer rundt flyktninger, menneskerettighetsbrudd og psykologiske konsekvenser av dette, samt behandling og rehabilitering av mennesker utsatt for tortur og andre grove overgrep.

Forskningstemaer har vært knyttet til psykologisk behandling av flyktninger, både individuelt og i familier, blant annet gjennom prosjekter ved Psykososialt senter for flyktninger (”Poliklinikk prosjektet” og ”Familieterapi med flyktninger”). Ledet et samarbeidsprosjekt i regi av NUFU mellom UiO og Universidad Centro Americana, Nicaragua i tiden 1996 – 2000. Forskning gjennomført i forbindelse med dette prosjektet utgjorde deler av mitt doktorgradsarbeid. Gjennomførte et familieterapi prosjekt med flyktningfamilier i samarbeid med Psykologisk Institutt, Professor Sissel Reichelt og Psykososialt senter. Ledet gjennomføring av to prosjekter knyttet til helse i mottak, på oppdrag av Sosial og Helsedirektoratet, ved NKVTS.

Pågående prosjekter:Prosjektet "Dealing with the past. Victims’ experiences of transitional justice in Argentina and Peru”, under Latin Amerika programmet i Norsk Forskningsråd er i sin avsluttende fase. Her har hovedmålet vært å samle mer kunnskap om overleveres og ofres opplevelse av rettferdighet og erfaringer med straffeprosesser etter grove menneskerettighetsbrudd. Det er mennesker som utsatt for de grove overgrepene i Argentina og Peru som er blitt intervjuet i tillegg til en rekke andre som har hatt aktive roller i tilknytning til rettsoppgjørene, både som advokater og dommere, helsepersonell, forskere og personer fra frivillige organisasjoner.

Et annet prosjekt er “Bearing Witness: Victim Participation at the International Criminal Court” som gjennomføres i samarbeid med Human Rights Center på UC Berkeley School of Law, og Peace Research Institute, Oslo (PRIO). Her studeres erfaringer ved den Internasjonale straffedomstolen i tilknytning til vitne deltakelse.

Et prosjekt i tilknytning til flyktningfamilier har stått sentralt, med særlig fokus på familiegjenforening i eksil (”Gjenforening av flyktningsfamilier i eksil”). Dette er et samarbeid blant annet med RVTS Midt-Norge og en veileder om forebyggende tiltak i forbindelse med familiegjenforening er nylig publisert. Prosjektet ”Identifisering av sårbare grupper blant asylsøkere i Norge og EU – En komparativ studie” i regi av Institutt for Samfunnsforskning, finansiert av UDI, med fokus på muligheter for identifisering og oppfølging av sårbare asylsøkere er avsluttet, men dette følges opp i samarbeid med norske myndigheter, først og fremst UDI og SH-dir.

Pågående undervisning

Bakgrunn

 • Utdannet ved Psykologisk Institutt, UiO: cand.psychol. i 1975

 • Dr.psychol. i 2001 (Avhandling: “Restructuring meaning after uprooting and violence. Psychosocial interventions in refugee receiving and in post-conflict societies”).

 • Spesialist i klinisk psykologi, medlem av Norsk Psykologforening. Har innehatt psykologstilling ved spesialskole, i PP-tjenesten og i psykisk helsevern for Barn og Unge.

 • Har siden studietiden hatt et spesielt fokus på mennesker med flyktningbakgrunn, og da spesielt mennesker som har vært traumatisert i forbindelse med grove menneskerettighetsbrudd og konflikt.

 • I 1986 ble jeg tilsatt ved Psykososialt Team for flyktninger, senere Psykososialt senter for flyktninger, UiO der jeg var til nedleggelsen i 2004. Ble da tilsatt som leder av Seksjon for flyktninghelse og tvungen migrasjon ved Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress.

 • Siden høsten 2008 ansatt ved Psykologisk Institutt som første amanuensis.

 • Innvalgt som medlem av FNs tortur komité i 2005, og gjenvalgt i 2009 frem til 2013

 • Innvalgt som medlem av FNs subkomite for forebygging av tortur for perioden 2014 - 2018, https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/forebygging-tortur/id2008870/
 •  
 • Bidro til å etablere et menneskerettighetsutvalg i Norsk Psykologforening i 1998 og har siden da sittet som leder av utvalget.
 • Leder Health and Human Rights Info, et prosjekt med formål å formidle kunnskap, retningslinjer og erfaringer til personer som i sitt arbeid møter mennesker utsatt for grove menneskerettighetsbrudd i forbindelse med krig, konflikt og katastrofe (www.hhri.org). Utviklet en manual om arbeid med kvinner utsatt for seksuell vold i konflikt.

 • Tidligere norsk redaktør av Nordic Psychology, og publisert bøker, kapitler og artikler innenfor feltet flyktninger, menneskerettigheter, klinisk og politisk psykologi.

Priser

 • 1996 - Bjørn Kristiansens minnepris, Norsk Psykologforening

 • 2009 - Amnesty International Norges menneskerettighetspris

 • 2009 - Psykologisk Institutt, Formidlingsprisen for 2009

Samarbeid

 • Levevilkår i utviklingsland - helse, miljø og fattigdom - LEVE, UiO

 • CAPS, Senter for psykologisk assistanse, Lima, Peru

 • International Society for Health and Human Rights
 • IRCT

  Verv

 • Meldem av FNs underkomite for forebygging av tortur (2014-2018)

 • Leder av Menneskerettighetsutvalget for Norsk Psykologforening

 • Leder av Health and Human Rights Info
Emneord: Avdeling for klinisk psykologi, Klinisk psykologi, Kultur- og samfunnspsykologi

Publikasjoner

Sveaass, N. & Sønneland, A.M. (2015). Dealing with the past: Survivors' perspectives on economic reparations in Argentina. International Perspectives in Psychology, October, p. 223 – 238,  http://dx.doi.org/10.1037/ipp0000041

Sveaass, N., Drews, D., Salvesen, K., With, A., Dahl, S,, Christie, H. & Langdal (2014). Mental health and gender-based violence. Helping survivors of sexual violence in conflict – a training manual. Health and Human Rights Info. www.hhri.org

Sveaass, N., Agger, I., Sønneland, A.M., Elsass, P. & Hamber, B. (2014). Surviving gross human rights violations: exploring survivors’ experience of justice and reparation. In S. Cooper and K. Ratele (eds.). Psychology Serving Humanity. Proceedings of the 30th International Congress of Psychology. Volume II: Western Psychology, p. 66 - 84. Psychology Press, Taylor & Francis group.

Sveaass, N. (2014). Ensuring redress for torture survivors. A national and international challenge for mental health professionals. In G. Øverland, E. Guribye & B. Lie (eds.) Nordic Work with Traumatized Refugees: Do we really care, p. 52 - 71. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Lie, B., Sveaass, N. & Hauff, E. (2014). Refugees and health care in Norway: Historical view and critical perspective. In  G. Øverland, E. Guribye & B. Lie (eds.) Nordic Work with Traumatized Refugees: Do we really care, p. 30 - 40. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.

Sveaass, Nora (2013). Gross human rights violations and reparation under international law: approaching rehabilitation as a form of reparation. European Journal of Psychotraumatology.  ISSN 2000-8066.  4(17191)

Sveaass, Nora; Vevstad, Vigdis & Brekke, Jan-Paul (2012). Sårbare asylsøkere i mottak – identifisering og oppfølging, I: Marko Valenta & Berit Berg (red.),  Asylsøker: i velferdsstatens venterom.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01993-2.  Kapittel.  s 82 - 102

Sveaass, N. (2012). Book review: The Political Psychology of War Rape: Studies from Bosnia and Herzegovina, by Inger Skjelsbæk. NOREF, Dec 2012.

Sveaass, N., Lund, K., Kofoed Olsen, B. & Ekeløve-Slydal, G. (2011). Protecting and promoting human rights in Norway. Review of the Norwegian Centre for Human Rights in its Capacity as Norway’s National Human Rights Institution. UD/SMR, 2011

Sveaass, N. & Reichelt, S. (2011). Familiegjenforening i eksil - en utfordring for familieterapeuter. Fokus på familien, 39, 3; s. 210 - 213

Jareg, K. & Sveaass, N. (2011). Utforsking av muligheter i det kliniske intervjuet med traumatiserte flyktninger. I A.L. von der LIppe og M.H.Rønnestad (red). Det kliniske intervjuet. Praksis med ulike klientgrupper. Gyldenlag, Norsk Forlag

Sveaass, N. (2011). Trauma: Individual and group. In D. J. Christie (Ed.), Encyclopedia
of Peace Psychology. Hoboken, New Jersey: Wiley-Blackwell.

Stige. S. & Sveaass, N. (2010). Living in exile when disaster strikes at home. Torture, Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture, 20 (2), 76 – 91

Brekke, J-P., Sveaass, N., & Vevstad, V. (2010).  Sårbare asylsøkere i Norge og EU. Rapport Institutt for samfunnsforskning. Nr. 14.

Sveaass, N. (2009): Destroying minds: Psychological pain and the crime of torture. New York City Law Review. Vol. 11, nr.2, 303-324.

Halvorsen, J. & Sveaass, N. (2009). Psykologi og tortur: Faglige og etiske utfordringer for psykologer sett i lys av FNs torturkonvensjon. TNPF, 46, 1155-1163.

Sveaass, N. (2009). Psykologi og politikk. Når psykologer utfordres av stormaktspolitikken. I B.R. Hansen & S. Magnussen (red.). Psykologiens yttergrenser, s. 61-85. Oslo: Abstract forlag.

Sveaass, N. (2008). Destroying minds: Psychological Pain and the Crime of Torture. New York City Law Review, 11,2, 303-324

Lavik. N.J. & Sveaass, N. (2005). Politisk Psykologi. Oslo, Pax Forlag

Sveaass, N. & Lavik, N.J. (2000). Psychological aspects of Human Rights Violations: The Importance of Justice and Reconciliation.Nordic Journal of International Law (2000) 69: 35-52, January 01, 2000

 • Svensberg, K.; Kalleberg, Birgitte Grøstad; Rosvold, E.O.; Mathiesen, Liv; Wøien, H. & Hove, L.H. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Interprofessional education on complex patients in nursing homes: a focus group study. BMC Medical Education. ISSN 1472-6920. 21(1). doi: 10.1186/s12909-021-02867-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sveaass, Nora; Gaer, Felice & Grossman, Claudio (2020). Rehabilitation in Article 14 of the Convention against Torture. I Evans, Sir Malcolm & Modvig, Jens (Red.), Research Handbook on Torture. Legal and Medical Perspectives on Prohibition and Prevention. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-78811-395-3.
 • Sveaass, Nora & Lie, Birgit (2020). Early assessment of mental health and options for documentation of torture in newly arrived asylum seekers. I Bhugra, Dinesh (Red.), Oxford Textbook of Migrant Psychiatry. Oxford University Press. ISSN 978-0198833741. s. 387–394.
 • Sveaass, Nora & Wessells, Michael (2020). Human Rights: How do they matter for the Profession of Psychology. I Hagenaars, Polli; Wainwright, Tony; Plavšić, Marlena & Sveaass, Nora (Red.), Human Rights Education for Psychologists . Routledge Mental Health. ISSN 978-0-367-22287-1. s. 19–32.
 • Sveaass, Nora & Linda, Woolf (2020). Human Rights: A Psychologist’s Path to “Do no Harm”. I Rubin, Neil S & Flores, R.L. (Red.), The Cambridge Handbook of Psychology and Human Rights. Cambridge University Press. ISSN 978-0-367-22287-1. s. 135–150.
 • Sveaass, Nora & Reichelt, Sissel (2020). Supporting refugee family reunification in exile. I De Haene, Lucia & Rousseau, Cécile (Red.), Working with Refugee Families. Coping with Trauma and Displacement in Family Relationships . Cambridge University Press. ISSN 9781108602105. s. 212–231.
 • Hammer, Danel; Gundhus, Helene Ingebrigtsen & Sveaass, Nora (2020). Den gode fangen: politiets utlendingskontroll i lys av skjønnsutøvelse og legitimitet. Nordic Journal of Studies in Policing (NJSP). ISSN 2703-7045. 7(3), s. 264–285. doi: 10.18261. Fulltekst i vitenarkiv
 • Omland, Guro Brokke; Andenæs, Agnes & Sveaass, Nora (2020). ‘Discuss it with your legal guardian’: Challenges in practising care for young unaccompanied refugee minors. Child & Family Social Work. ISSN 1356-7500. doi: 10.1111/cfs.12810.
 • Sveaass, Nora (2019). The Human Rights Committee at the Norwegian Psychological Association: 20 Years of Work and Future Challenges. European Psychologist. ISSN 1016-9040. 24(2), s. 102–112. doi: 10.1027/1016-9040/a000368. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sveaass, Nora; Gaer, Felice & Grossman, Claudio (2018). Rehabilitation in Article 14 of the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. The International Lawyer. ISSN 0020-7810. 51(1), s. 1–25.
 • Wessels, Michael; Sveaass, Nora; Foster, Donald & Davies, Andrew (2017). Do No Harm? How Psychologists Have Supported Torture and What to Do About It. I Seedat, Mohamed; Suffla, Shahnaaz & Christie, Daniel J. (Red.), Enlarging the Scope of Peace Psychology. African and World-Regional Contributions. Springer. ISSN 978-3-319-45287-6. s. 269–294. doi: DOI%2010.1007/978-3-319-45289-0_14.
 • Sveaass, Nora (2017). The United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: The absolute Prohibition and the Obligation to Prevent. I Başoğlu, Metin (Red.), Torture and Its Definition In International Law.An Interdisciplinary Approach. Oxford University Press. ISSN 9780199374625. s. 247–272. doi: 10.1093/med/9780199374625.003.0009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sveaass, Nora & Madrigal-Borloz, Victor (2017). The preventive approach: OPCAT and the prevention of violence and abuse of persons with mental disabilities by monitoring places of detention. International Journal of Law and Psychiatry. ISSN 0160-2527. 53, s. 15–26. doi: 10.1016/j.ijlp.2017.06.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sveaass, Nora & Sønneland, Anne Margrethe (2015). Dealing With the past: Survivors of severe human rights abuses and their perspectives on economic reparations in Argentina. International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation. ISSN 2157-3883. s. 223–238. doi: 10.1037/ipp000041.
 • Iversen, Valentina Cabral; Sveaass, Nora & Morken, Gunnar (2014). The role of trauma and psychological distress on motivation for foreign language acquisition among refugees. International Journal of Culture and Mental Health. ISSN 1754-2863. 7(1), s. 59–67. doi: 10.1080/17542863.2012.695384.
 • Lie, Birgit; Sveaass, Nora & Hauff, Edvard (2014). Refugees and healthcare in Norway : historical view and critival perspectives. I Guribye, Eugene; Lie, Birgit & Øverland, Gwynyth (Red.), Nordic work with traumatised refugees: Do we really care. Cambridge Scholars Publishing. ISSN 9781443861366. s. 30–39.
 • Sveaass, Nora (2013). Gross human rights violations and reparation under international law: approaching rehabilitation as a form of reparation. European Journal of Psychotraumatology. ISSN 2000-8066. 4(17191). doi: 10.3402/ejpt.v4i0.17191. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sveaass, Nora; Vevstad, Vigdis & Brekke, Jan-Paul (2012). Sårbare asylsøkere i mottak – identifisering og oppfølging. I Valenta, Marko & Berg, Berit (Red.), Asylsøker: i velferdsstatens venterom. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01993-2. s. 82–104.
 • Sveaass, Nora & Reichelt, Sissel (2011). Familiegjenforening i eksil -en utfordring for familieterapeuter. Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 39(3), s. 210–231.
 • Jareg, Kirsti & Sveaass, Nora (2011). Utforsking av muligheter i det kliniske intervjuet med traumatiserte flyktninger. I Von der Lippe, Anna Louise & Rønnestad, Michael Helge (Red.), Det kliniske intervjuet. Bind II. Praksis med ulike klientgrupper. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39972-3. s. 268–288.
 • Dalgard, Odd Steffen & Sveaass, Nora (2010). Fra psykisk stress til sosial mestring. I Kumar, Bernadette. N & Viken, Berit (Red.), Folkehelse i et migrasjonsperspektiv. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0319-2. s. 83–105.
 • Stige, Signe Hjelen & Sveaass, Nora (2010). Living in exile when disaster strikes at home. Journal on Rehabilitation of Torture Victims and Prevention of Torture. ISSN 1018-8185. 20(2), s. 76–92.
 • Sveaass, Nora (2009). Psykologi og politikk. I Hansen, Bjørg Røed & Magnussen, Svein (Red.), Psykologiens yttergrenser. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-280-8. s. 61–85.
 • Halvorsen, Joar Øveraas & Sveaass, Nora (2009). Psykologi og tortur faglige og etiske utfordringer for psykologer sett i lys av FNs torturkonvensjon. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 46(12), s. 1155–1162.
 • Sveaass, Nora & Johansen, Lars Erik (2006). Drømmen bortenfor: Traumatiserte flyktningersmøte med psykologisk behandling. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 43(12), s. 1282–1291.
 • Axelsen, Eva & Sveaass, Nora (2003). Å bygge opp der vold har brutt ned - terapi med mennesker som har vært utsatt for politisk vold. I Berge, Torkil; Axelsen, Eva; Nielsen, Geir Høstmark; Nordhus, Inger Hilde & Ommundsen, Reidar (Red.), Samtaler som forandrer. Psykologisk teori i praksis. Fagbokforlaget. ISSN 82-7674-817-1. s. 141–154.
 • Sveaass, Nora (2002). Psykoterapeutiske allianse - generelle perspektiver og noen refleksjoner om allianse i en transkulturell terapirelasjon. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. ISSN 0029-1463. 54, s. 27–44.
 • Sveaass, Nora & Reichelt, Sissel (2001). Engaging Refugee Families in Therapy: Exploring the Benefits of Including Referring Professionals i First Family Interviews. Family Process. ISSN 0014-7370. 40, s. 95–114.
 • Sveaass, Nora & Reichelt, Sissel (2001). Refugee families in therapy: from referrals to therapeutic conversations. Journal of Family Therapy. ISSN 0163-4445. 23(2), s. 119–135.
 • Sveaass, Nora (2000). Psychological work in a postwar context. Community, Work and Family. ISSN 1366-8803. 3, s. 37–64.
 • Sveaass, Nora & Reichelt, Sissel (1997). Når nye historier skrives. Terapeutiske erfaringer basert på en sosialklinisk tilnærming, Flukt og fremtid. Psykososialt arbeid og terapi med flyktninger. Ad Notam Gyldendal. ISSN 82-417-0832-7. s. 149–171.
 • Reichelt, Sissel & Sveaass, Nora (1997). Udvikling af meningsfulde samtaler med familier i eksil. I Arenas, Julio G. (Red.), Interkulturel psykologi. Hans Reitzel Forlag, København . ISSN 87-412-3010-8. s. 157–182.
 • Reichelt, Sissel & Sveaass, Nora (1997). Brudd og oppbrudd - en psykologisk tilnærming. I Sveaass, Nora & Hauff, Edvard (Red.), Flukt og fremtid: psykososialt arbeid og terapi med flyktninger. Ad Notam Gyldendal. ISSN 82-417-0832-7. s. 35–48.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hagenaars, Polli; Wainwright, Tony; Plavšić, Marlena & Sveaass, Nora (2020). Human Rights Education for Psychologists . Routledge Mental Health. ISBN 978-0-367-22287-1. 286 s.
 • Stang, Elisabeth Gording & Sveaass, Nora (2016). Hva skal vi med menneskerettigheter? Betydningen av menneskerettigheter i helse- og sosialfaglig arbeid. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-48171-8. 207 s.
 • Lie, Birgit; Sveaass, Nora & Hauff, Edvard (2014). Refugees and health care in Norway: Historical view and critical perspective. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 978-1-84872-256-9. 10 s.
 • Sveaass, Nora (2014). Ensuring redress for torture survivors: A national and international challenge for mental health professionals. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 1-4438-6136-7. 19 s.
 • Sveaass, Nora; Agger, Inger; Sønneland, Anne Margrethe; Elsass, Peter & Hamber, Brandon (2014). Surviving gross human rights violations: exploring survivors’ experience of justice and reparation. A global perspective. Taylor & Francis. ISBN 978-1-315777-18-4. 18 s.
 • Sveaass, Nora; Salvesen, Katinka; With, Annika; Christie, Helen Johnsen; Drews, Doris & Dahl, Solveig [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Mental Health and gender-based violence: Helping Survivors of sexual violence in conflict - a training manual. Health and Human Rights Info. ISBN 978-82-303-2627-5. 179 s.
 • Sveaass, Nora & Lavik, Nils Johan (2005). Politisk psykologi. Pax Forlag. ISBN 82-530-2755-9. 430 s.
 • Sveaass, Nora & Hauff, Edvard (1997). Flukt og fremtid. Gyldendal Norsk Forlag A/S. ISBN 82-417-0832-7. 276 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Omland, Guro Brokke; Andenæs, Agnes & Sveaass, Nora (2021). Et oppdelt omsorgssystem er ingen administrativ detalj: Et bidrag til en utvidet forståelse av den psykiske problembelastningen for unge med bakgrunn som enslige mindreårige flyktninger.
 • Perez-Sales, Pau & Sveaass, Nora (2020). Psychological torture. I Hagenaars, Polli; Wainwright, Tony; Plavšić, Marlena & Sveaass, Nora (Red.), Human Rights Education for Psychologists . Routledge Mental Health. ISSN 978-0-367-22287-1. s. 207–221.
 • Sveaass, Nora; Langdal, Elisabeth Ng & Dybdahl, Ragnhild (2019). Kjønnsbasert vold i krig og psykisk helse. I Dybdahl, Ragnhild; Lien, Lars; Siem, Harald; Bakke, Hege Helene & Julardzija, Irma (Red.), Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031514. s. 90–104.
 • Sveaass, Nora; Borchgrevink, Marit; Lie, Birgit & Dybdahl, Ragnhild (2019). Etikk og menneskerettigheter i psykososialt arbeid med flyktninger. I Dybdahl, Ragnhild; Lien, Lars; Siem, Harald; Bakke, Hege Helene & Julardzija, Irma (Red.), Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031514. s. 44–59.
 • Sveaass, Nora; Reichelt, Sissel & Berg, Berit (2019). Samtaler med familier som gjenforenes i eksil. I Dybdahl, Ragnhild; Lien, Lars; Siem, Harald; Bakke, Hege Helene & Julardzija, Irma (Red.), Asylsøkere og flyktninger. Psykisk helse og livsmestring. Universitetsforlaget. ISSN 9788215031514. s. 204–223.
 • Skjelsbæk, Inger; Sveaass, Nora; Evang, Karl; Dybdahl, Ragnhild & Moss, Sigrun Marie (2017). Verden med Trump - et politisk psykologisk blikk.
 • Sveaass, Nora (2017). Presenting: Mental health and gender-based violence: Helping survivors of sexual violence in conflict. – a training Manual for helpers .
 • Sveaass, Nora (2017). Seksuelle overgrep i et internasjonalt perspektiv. Plenumsforedrag på Oslo Overgrepsmottak 40 års jubileum.
 • Sveaass, Nora (2017). Migrasjon, flyktninger og traumer. Faglig innlegg på Litteraturhuset i Bergen.
 • Sveaass, Nora (2017). Tortur: Trump og det absolutte forbudet. Innlegg på UiO Verden med Trump: Et politisk psykologisk blikk på Verden med Trump.
 • Sveaass, Nora (2017). LAnsering av FAFO rapport, intervju om langtidssopphold i asylmottak og integrering. [Radio]. NRK.
 • journalist, nrk & Sveaass, Nora (2017). Verden med Trump - et politisk psykologisk blikk på Verden med Trump i forbindelse med UiO arr. på Litteraturhuset 19 april 2017. [Radio]. OSLO.
 • Sveaass, Nora (2017). The Global Refugee Crisis. How do we confront the disaster and how has it shaped the public discourses regarding refugees and migration?
 • Sveaass, Nora (2017). Forced migration, mental health and vulnerability. Obligations of states to prevent ill-treatment and ensure identification and follow up of vulnerable migrants.
 • Sveaass, Nora (2017). Responses to refugee crisis and questioning international obligations.
 • Sveaass, Nora (2017). Sexual violence in an international perspective - the important challenges for psychologists.
 • Kjelaas, Irmelin; Solvor Mjønes, Lauritzen; Jensen, Tine Kristin; Eide, Ketil; Lønning, Moa Nyamwathi & Lidén, Hilde [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2017). Mot bedre viten om barns beste. www.nrk.no/ytring.
 • Andenæs, Agnes; Benum, Kirsten; Carlquist, Erik; Halvorsen, Margrethe S.; Hauge, Mona-Iren & Madsen, Ole Jacob [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2017). Sneversynt om psykologisk kunnskap. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 198(5), s. 28–29.
 • Jensen, Tine; Omland, Guro Brokke & Sveaass, Nora (2016). Asylpolitikk uten dekning i vår forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Omland, Guro Brokke & Sveaass, Nora (2016). Unaccompanied minors: Conditions for development in exile.
 • Varvin, Sverre; Sveaass, Nora & Farshbaf, Mehdi (2015). Dårlig behandling av torturofre. Dagsavisen. ISSN 1503-2892. s. 6–6.
 • Sveaass, Nora (2014). Terror, Tortur og Grunnloven.
 • Sveaass, Nora (2014). Challenges when researching on human rights abuses, survivors and their right to justice.
 • Sveaass, Nora (2014). What do victims expect from Monitoring bodies and Courts? Focusing on victims and the work and mandate of the UN Committee against Torture.
 • Sveaass, Nora (2014). Psychology, Ethics and Human Rights: Psychologists' contribution in the field of human rights through monitoring, reporting and advocacy.
 • Sveaass, Nora & Jessen, Reidar Schei (2013). Politisk psykologi - mellom forståelse og endring. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. s. 96–106.
 • Sveaass, Nora; Sønneland, Anne-Margrethe & Smaadal, Camilla (2013). Sterke stemmer. [Fagblad]. Apollon.
 • Sveaass, Nora (2013). Transitional justice in Peru and Argentina.
 • Sveaass, Nora (2013). Human Rights and Justice based Redress and Rehabilitation for Torture Survivors.
 • Sveaass, Nora (2013). Reparation after gross human rights violations – on rights, challenges and ways ahead: - focusing on what health professionals can do to contribute to redress.
 • Sveaass, Nora (2013). Human rights and ethic - challenges for psychologists.
 • Sveaass, Nora (2013). Graves violaciones del derechos humanos por condiciones de genero en el derecho a la reparacion en virtud de derechos internacionales.
 • Sveaass, Nora (2013). Rehabilitation under the convention against torture.
 • Sveaass, Nora (2012). The political psychology of war rape: studies from Bosnia and Herzegovina. NOREF.
 • Sveaass, Nora (2012). Court trials after gross human rights violations: Reflections on the roles of people affected by state violence. International Journal of Psychology (IJP). ISSN 0020-7594. 47, s. 692–692.
 • Sveaass, Nora; Elsass, Peter; Agger, Inger & Hamber, B (2012). Surviving gross human rights violations - exploring survivors' experience of justice and reparation. International Journal of Psychology (IJP). ISSN 0020-7594. 47, s. 690–690.
 • Sveaass, Nora (2012). Forstand og makt. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(1), s. 100–103.
 • Sveaass, Nora (2011). Reparation after torture - challenges for psychologists.
 • Sveaass, Nora (2011). Human rights and rehabilitation - rights under the convention against torture.
 • Sveaass, Nora (2011). Krenkelsens ubehag. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 48(8), s. 804–807.
 • Sveaass, Nora (2011). Rehabilitation as form of Reparation under International Law.
 • Sveaass, Nora (2011). Trauma: Individual and group. I Christie, Daniel J. (Red.), The Encyclopedia of Peace Psychology. Wiley-Blackwell. ISSN 1405196440.
 • Sveaass, Nora & Reichelt, Sissel (2011). Familiegjenforening i eksil - en utfordring for familieterapeuter. Fokus på familien. ISSN 0332-5415. 39(3), s. 210–230.
 • Sveaass, Nora (2009). Politisk psykologi - mellom forklaring og forandring. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 46(2), s. 142–143.
 • Sveaass, Nora (2007). Torture - a Crime against Humanity. I Lothe, Ellen Alexandra; Daniel, Marguerite; Snipstad, Mai Bente & Sveaas, Nora (Red.), Strength in Broken Places. Marginalisation and Empowerment. Unipub forlag. ISSN 978-82-303-0782-3. s. 179–197.
 • Sveaass, Nora (1999). Straffefrihet - psykososiale konsekvenser for dem som har vært utsatt for tortur. Linjer. ISSN 0803-3986. 9(2).
 • Sveaass, Nora (1999). Human rights violations and mental health.
 • Sveaass, Nora (1999). The creation of meaningful contexts after war and organized violence - two case examples.
 • Sveaass, Nora (1999). PSYCHOLOGICAL WORK IN A POST-WAR SOCIETY - RELEVANT EXPERIENCES IN A RESETTLEMENT CONTEXT.
 • Sveaass, Nora (1999). Challenges in FAMily Conversations with refugees - how to deal with the contradictions and dilemmas we are facing?
 • Sveaass, Nora (1999). Restructuring lives in exile - a family perspective.
 • Sveaass, Nora; Weiss, Nerina; Lie, Birgit & Dinardi, Cecilia (2021). Torturutsatte i den norske asylprosessen. En utredning av Norges forpliktelser, og anbefalinger til praksis. FAFO. ISSN 978-82-324-0608-1.
 • Brekke, Jan-Paul; Sveaass, Nora & Vevstad, Vigdis (2010). Sårbare asylsøkere i Norge og EU : Identifisering, organisering og håndtering. Institutt for Samfunnsforskning. ISSN 0333-3671. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sveaass, Nora (2010). Sårbare asylsøkere i Norge og EU Identifisering, organisering og håndtering. Institutt for Samfunnsforskning.
 • Neumayer, S. M.; Meyer, Melinda & Sveaass, Nora (2008). Forebygging av vold i oppdragelse. Samarbeid mellom hjelpeapparat og minoritetsforeldre - en kunnskapsoversikt. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
 • Jakobsen, Marianne; Sveaass, Nora; Johansen, Lars Erik & Skogøy, Elin (2007). Psykisk helse i mottak: Utprøving av instrumenter for kartlegging av psykisk helse hos nyankomne asylsøkere. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. ISSN 978-82-8122-014-0.
 • Sveaass, Nora; Moen, K & Neumayer, S M (2007). Tsunamien i et eksilperspektiv. En kort gjennomgang av tre studier utført ved NKVTS. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.
 • Berg, Berit; Lauritsen, Kirsten; Meyer, Melinda; Neumayer, Sissel Marie; Tingvold, Laila & Sveaass, Nora (2005). "Det hainnle om å leve -" : tiltak for å bedre psykisk helse for beboere i asylmottak. SINTEF. ISSN 8214030269. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sveaass, Nora (2000). Reconstructing meaning after uprooting and violence.Psychosocial interventions in refugee receiving and post-conflict societies. Unipub forlag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:32 - Sist endret 9. jan. 2020 14:12