Astri Heen Wold

Professor emeritus
Bilde av Astri Heen Wold
Mobiltelefon 90 83 87 89
Rom S04-03
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Spørsmål knyttet til språk og kommunikasjon bredt definert - i de senere årene med et hovedfokus på to/flerspråklighet og barn fra språklige minoriteter i møte med norsk skole og barnehage

 • Pedagogisk-psykologisk rådgivning og arbeid innen den Pedagogisk-psykologiske tjenesten, for eksempel tjenestens arbeid med barn fra språklige minoriteter

 • Kultur- og samfunnspsykologi og hvordan psykologiske fenomener, som barns utvikling, må forstås i forhold til kulturell, sosial og historisk situasjon

Veiledning:

Veileder relativt bredt innen området språk og kommunikasjon, gjerne med et fokus på flerspråklighets problematikk og flerkulturell/flerspråklig oppvekst.

Undervisning

PSY4501 - Utvikling, livsløp og kultur

Bakgrunn

 • Cand. psychol. fra 1966

 • Dr. philos fra 1976

 • Har vært ansatt ved Psykologisk institutt, UiO siden 1968, fra 1993 som professor

 • Har lang og bred erfaring fra undervisning, forskning og administrasjon

 • Har også arbeidet innenfor Pedagogisk-psykologisk tjeneste

 • I de senere årene har vært med på å bygge opp et undervisningstilbud i Kultur- og samfunnspsykologi innenfor mastergraden i psykologi

Verv

 • Medlem av Programrådet for Ba og masterprogrammene

 • Leder av faggruppen for Kultur- og samfunnspsykologi

 • Tidligere erfaring blant annet som leder av Psykologisk institutt, medlem av Den sentrale klagenemnd ved UiO og medlem av Det norske forskningsråds faggruppe og fagkomitee for sosial medisin og helsetjenesteforskning

Emneord: Kultur- og samfunnspsykologi, Sosialpsykologi

Publikasjoner

 • Karlsen, Jannicke; Røe-Indregård, Hanne; Wold, Astri Heen & Hagtvet, Bente Eriksen (2019). Amount, diversity and density of words in book reading dialogues with preschool teachers and children with Norwegian language-majority and -minority backgrounds. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. ISSN 0909-8976. s. 49–66. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Jannicke; Røe-Indregård, Hanne; Wold, Astri Heen; Lykkenborg, Marta & Hagtvet, Bente Eriksen (2018). Initiativ og responsmønstre i boklesingsdialoger mellom barnehagelærer og barn med minoritetsspråklig bakgrunn. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 1-2, s. 66–92. Fulltekst i vitenarkiv
 • Westeren, Ingelin; Halberg, Anne-Marie; Ledesma, Heloise Marie Lee; Wold, Astri Heen & Oppedal, Brit (2018). Effects of mother's and father's education level and age at migration on children's bilingual vocabulary. Applied Psycholinguistics. ISSN 0142-7164. 39(5), s. 811–833. doi: 10.1017/S0142716417000595. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hogstad, Ingrid Johnsen & Wold, Astri Heen (2016). Meninger om liv og død blant åtteåringer i norsk skole. Barn. ISSN 0800-1669. 34(2), s. 9–23. doi: 10.5324/barn.v34i2.3617.
 • Sæbø, Signe; Wie, Ona Bø & Wold, Astri Heen (2016). Barn med tidlig, tosidig cochleaimplantasjon: Muligheter og utfordringer for sosial deltakelse. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 81(4), s. 55–68.
 • Almbakk, Marianne Ligaard; Wold, Astri Heen & Brandsborg, Knut Birger (2015). Balansekunst: Identitet og selvfølelse hos ungdom som har en synsnedsettelse. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 50(3), s. 47–63.
 • Biringvad, Anita & Wold, Astri Heen (2014). Østeuropeiske elever i naturfagstimen - en kasus-studie av ordforståelse. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 30(1), s. 74–103.
 • Wold, Astri Heen (2013). Accuracy of teachers' predictions of language minority and majority students' language comprehension. Language and Education. ISSN 0950-0782. 27(6), s. 498–525. doi: 10.1080/09500782.2012.736519.
 • Wold, Astri Heen (2013). Opplæring for barn: Norsk skole i møte med samiske barn og barn fra nyere språklige minoriteter. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911.
 • Timofeeva, Julia & Wold, Astri Heen (2012). Cross-linguistic Russian-Norwegian families in Norway: Language choice, family contexts and bilingual development. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 28(1), s. 50–90.
 • Almbakk, Marianne Ligaard; Wold, Astri Heen & Brandsborg, Knut (2011). Balansekunst: Sosiale relasjoner hos ungdom som har en synsnedsettelse. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 76(4), s. 43–55.
 • Ryen, Else; Wold, Astri Heen & Pastoor, Lutine de Wal (2009). "Det er egen tolkning, ikke direkte regler." Minoritetsspråklige elevers morsmålsopplæring og bruk av morsmål. I Hvistendahl, Rita E (Red.), Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01196-7. s. 139–166.
 • Ryen, Else; Wold, Astri Heen & Pastoor, Lutine de Wal (2009). "Det er egen tolkning, ikke direkte regler" Minoritetsspråklige elevers morsmålsopplæring og bruk av morsmål. I Hvistendahl, Rita E (Red.), Flerspråklighet i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01196-7. s. 139–166.
 • Wold, Astri Heen & Rommetveit, Ragnar (2009). Drømmen om enhet. I Gullestad, Siri Erika; Killingmo, Bjørn & Magnussen, Svein (Red.), Klinikk og laboratorium. Psykologi i hundre år. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01563-7. s. 85–98.
 • Wold, Astri Heen (2008). Kommunikasjon, språkutvikling og en gutt med spesifikke språkvansker. I Bele, Irene Velsvik (Red.), Språkvansker. Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27724-6. s. 121–146.
 • Wold, Astri Heen (2008). Utvikling av ordforråd med fokus på norsk som andrespråk. I Selj, Elisabeth & Ryen, Else (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27707-9. s. 195–221.
 • Wold, Astri Heen (2006). "Kan for lite norsk, stemples som dum". Pedagogisk-psykologisk tjeneste og sakkyndige vurderinger av barn fra språklige minoriteter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 43(12), s. 1320–1329.
 • Ryen, Else; Wold, Astri Heen & Pastoor, Lutine de Wal (2005). "Det er egen tolkning, ikke direkte regler." Kasusstudier av minoritetsspråklige elevers morsmålsopplæring og bruk av morsmål ved tre grunnskoler. NOA - Norsk som andrespråk. ISSN 0801-3284. 21(1-2), s. 39–66.
 • Bezemer, Jeff; Wold, Astri Heen; Pastoor, Lutine de Wal; Kroon, Sjaak & Ryen, Else (2005). Teaching and learning in multicultural contexts: a comparative analysis of language teaching and learning in a Norwegian and Dutch primary school classroom. Intercultural Education. ISSN 1467-5986. 16(5), s. 453–467.
 • Tuveng, Elena & Wold, Astri Heen (2005). The collaboration of teacher and language-minority children in masking comprehension problems in the language of instruction: A case study in an urban Norwegian school. Language and Education. ISSN 0950-0782. 19(6), s. 513–536.
 • Wold, Astri Heen (2004). Utvikling av ordforråd med fokus på norsk som andrespråk. I Selj, Elisabeth; Ryen, Else & Lindberg, Inger (Red.), Med språklige minoriteter i klassen. Andrespråkslæring og andrespråksundervisning. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-21772-5. s. 97–124.
 • Hagtvet, Bente Eriksen & Wold, Astri Heen (2003). On the Dialogical Basis of Meaning: Inquiries into Ragnar Rommetveit's Writings on Language, Thought and Communication. Mind, Culture, and Activity. ISSN 1074-9039. s. 186–204.
 • Wold, Astri Heen (2002). En kasusstudie av språklig interaksjon i timer med norsk som andrespråk, Forskning i nordiske sprog som andet- og fremmedsprog. Rapport fra konference i reykjavik 23. - 25. maj 2001. Hàskòli Ìslands. s. 326–346.
 • Wold, Astri Heen (1996). Dekontekstualisering og forholdet mellom muntlig og skriftlig språk. I Wold, Astri Heen (Red.), Skriftspråkutvikling. Om hvordan barn lærer å lese og skrive. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-456-0131-4. s. 59–93.
 • Wold, Astri Heen (1996). Innledning. I Wold, Astri Heen (Red.), Skriftspråkutvikling. Om hvordan barn lærer å lese og skrive. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-456-0131-4. s. 7–21.
 • Wold, Astri Heen (1994). Tospråklig utvikling. Momenter til en teoretisk forståelse. I Horn, Erna; Vedeler, Liv & Wold, Astri Heen (Red.), Femte nordiske sympopsium om barnespråk. Lysebu, Oslo - 18. - 20. november, 1994. Institutt for spesialpedagogikk og Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. ISSN 82-90363-50-8. s. 40–59.
 • Wold, Astri Heen (1993). Er muntlig språk kontekstavhengig og skriftlig språk kontekstuavhengig? I Hansen, Elisabeth (Red.), Fjerde nordiske symposium om børnesprog. København, 13. - 15. november 1992. institutt for småbørnspædagogik, Danmarks lærerhøjskole. ISSN 87-7701-340-9. s. 167–181.
 • Wold, Astri Heen (1993). Klasserommet som kontekst for læring av andrespråket. I Golden, Anne & Hvenekilde, Anne (Red.), Rapport fra det andre forskersymposiet om Nordens språk som andrespråk i Oslo den 19. - 20. mars 1993. Avdeling for norsk som andrespråk, Institutt for lingvistiske fag, Universitetet i Oslo. ISSN 82-91298-01-7. s. 98–109.
 • Wold, Astri Heen (1993). Kommunikasjon i klasserommet og læring av andrespråk. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 77, s. 17–31.
 • Wold, Astri Heen (1992). Introduction. I Wold, Astri Heen (Red.), The dialogical alternative. Towards a theory of language and mind. Scandinavian University Press. ISSN 82-00-21651-9. s. 1–18.
 • Wold, Astri Heen (1992). Oral and written language: arguments against a simple dichotomy. I Wold, Astri Heen (Red.), The dialogical alternative. Towards a theory of language and mind. Scandinavian University Press. ISSN 82-00-21651-9. s. 175–193.
 • Wold, Astri Heen (1992). Debatten om morsmålsundervisning for språklige minoriteter. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 76, s. 232–241.
 • Lie, Suzanne Stiver & Wold, Astri Heen (1991). Linguistic minority children's comprehension of language in the classroom and teachers' adjustment to their pupils' performance. A Norwegian case study. Journal of Multilingual and Multicultural Development (JMMD). ISSN 0143-4632. 12, s. 363–381.
 • Wold, Astri Heen & Reinvang, Ivar (1990). The relation between integration, sequence of information, short-term memory and Token Test performance of aphasic subjects. Journal of Communication Disorders. ISSN 0021-9924. 23, s. 31–59.
 • Wold, Astri Heen (1989). Muntlig og skriftlig språk. Argumenter mot en dikotomisering. NLT - Norsk lingvistisk tidsskrift. ISSN 0800-3076. 7, s. 155–175.
 • Wold, Astri Heen (1989). Tospråklighet. Språklige, intellektuelle og skolemessige konsekvenser. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 30, s. 3–26.
 • Gundersen, Martha & Wold, Astri Heen (1988). Vurdering av fremmedspråklige barn i forbindelse med fremskutt skolestart. I. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 25, s. 727–740.
 • Gundersen, Martha & Wold, Astri Heen (1988). Vurdering av fremmedspråklige barn i forbindelse med fremskutt skolestart.II. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 25, s. 824–829.
 • Austbø, T.; Fæhn, W.; Mitthassel, I. & Wold, Astri Heen (1984). Lov om barn og foreldre(Barneloven) av 8.april 1981 nr.7. Notat fra en arbeidsgruppe ved Ped.psyk. tjeneste i Oslo. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 19(4), s. 18–25.
 • Wold, Astri Heen (1982). Sequence of information and processing strategies in oral language. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 23, s. 267–272.
 • Wold, Astri Heen (1981). Utvikling av hjelpemidler til den pedagogisk-psykologiske tjenesten. Er tradisjonelle tester for individorienterte? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 18, s. 115–123.
 • Wold, Astri Heen (1979). Word order, message structure and recall. I Rommetveit, Ragnar & Blakar, Rolv Mikkel (Red.), Studies of language, thought and verbal communication. Academic Press. ISSN 0-12-594660-0. s. 353–359.
 • Wold, Astri Heen (1977). Om forholdet mellom aktiv språkmestring og passiv språkforståelse. Nordisk Psykologi: teori, forskning, praksis. ISSN 0029-1463. 29, s. 9–22.
 • Wold, Astri Heen (1976). Tegnspråk og døvhet. Nordisk tidsskrift for specialpedagogikk. ISSN 0048-0509. 54(4), s. 264–282.
 • Wold, Astri Heen (1971). Illinois Test of Psycholinguistic Abilities. En kritisk diskusjon. Skolepsykologi. ISSN 0333-0389. 10(5), s. 3–14.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bezemer, Jeff; Kroon, Sjaak; Pastoor, Lutine de Wal; Ryen, Else & Wold, Astri Heen (2004). Language teaching and learning in a multicultural context. Case studies from elementary education in the Netherlands and Norway. Novus Forlag. 195 s.
 • Wold, Astri Heen (1996). Skriftspråkutvikling. Om hvordan barn lærer å lese og skrive. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 82-456-0131-4.
 • Horn, Erna; Vedeler, Liv & Wold, Astri Heen (1994). Femte nordiske sympopsium om barnespråk. Lysebu, Oslo - 18. - 20. november, 1994. Institutt for spesialpedagogikk og Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. ISBN 82-90363-50-8. 189 s.
 • Wold, Astri Heen (1992). The dialogical alternative. Towards a theory of language and mind. Scandinavian University Press. ISBN 82-00-21651-9. 315 s.
 • Wold, Astri Heen (1978). Decoding oral language. Academic Press. 214 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karlsen, Jannicke; Røe-Indregård, Hanne; Wold, Astri Heen & Hagtvet, Bente (2018). Stille barn: Hvordan pedagoger legger til rette for godt samspill i dialoger med flerspråklige barn som snakker lite.
 • Wold, Astri Heen (2011). Mangelfull vurdering av elever fra språklige minoriteter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 48(10), s. 1010–1013.
 • Wold, Astri Heen (2006). Sprogpsykologi. Utvalgte kerneemner. Redigeret af Marianne Rathje og Linda Svenstrup. Københavns Universitet Museum Tusculanums Forlag 2004. RASK: Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation. ISSN 0909-8976.
 • Wold, Astri Heen (2005). Pykologi og etnisk mangfold i skolen. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Bezemer, Jeff; Pastoor, Lutine de Wal & Wold, Astri Heen (2004). Teaching and learning in multilingual contexts. A comparative analysis of language learning and teaching in a Norwegian and Duch primary school classroom.
 • Wold, Astri Heen (2003). Om å forske på læring av andrespråk med klasserommet som ramme. I Matre, Synnøve & Maagerø, Eva (Red.), Når barn erobrer språket. Ulike perspektiv på barns språkutvikling. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. s. 127–146.
 • Wold, Astri Heen (1997). Hva gir best resultater? Morsmålsundervisning for barn fra språklige minoriteter. Arbeider bladet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:30 - Sist endret 9. mai 2019 15:50