Nadia Ansar

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Norsk Forskningsråd, Norsk Institutt for Emosjonsfokusert terapi, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen.

Prosjektperiode

10/2018-10/2022

Doktorgradsprosjektet

Tittel: "Emotion focused skills training - A randomized controlled study of a parental program for children between 6-13 with externalizing and/or internalizing symptoms."

Barns eksternaliserende og internaliserende vansker har vært knyttet til lav emosjonell kompetanse og vanskeligheter med å regulere og håndtere egne følelser. En rekke nyere studier viser at foreldre spiller en avgjørende rolle i utviklingen, opprettholdelsen og forverringen av disse vanskene. Følelsesbevissthet og aksept av egne ubehagelige følelser fører til reduksjon i stress knyttet til hvordan disse følelsene håndterer i møte med barn.

Dette gjør foreldre mindre sårbare for å unngå negative emosjonelle opplevelser hos barn. I tillegg frigjør det foreldrenes kapasitet og evne til å være emosjonelt tilgjengelige for barnet. Selv om 30 års prosessforskning i emosjonsfokusert terapi viser at denne typen intervensjoner har effekt på voksne individer, er det få studier som har undersøkt effekten av disse endringsprinsippene på barn og familier. Dagens familieprogrammer er hovedsakelig basert på prinsipper fra atferdspsykologi, kognitiv psykologi og sosial læringsteori. Gitt at det er produktivt å jobbe med følelser i terapi for voksne, kan dette potensialet også brukes til å hjelpe barn og deres foreldre? 

EFST er basert på forskning fra emosjonsfokusert terapi, personsentrert terapi og humanistisk psykologi. Det er et lett administrerbart, manualisert, intensivt korttidsprogram spesielt rettet mot styrking av spesifikke foreldreferdigheter med mål om å fremme endring hos barnet.

Programmet består av 2-dagers foreldrekurs og 6 timers individuell foreldreveiledning fordelt over tre ganger. I denne randomiserte kontrollerte studien vil vi sammenligne en opplevelsesbasert betingelse med en psykoedukativ betingelse på foreldre til barn i alderen 6-13 år med eksternaliserende og/eller internaliserende vansker. Foreldre til 236 barn vil få ett 2 dagers kurs og 6 timers individuell foreldreveiledning i løpet av en tolvukers periode. Spørreskjemadata vil bli innhentet ved oppstart, fullføring av program, samt ved 6, 9 og 12 måneders oppfølging.  

Forskningsspørsmål

 1. Fører EFST til reduksjon i barns eksternaliserende og internaliserende symptomer, rapportert av foreldre og lærere? 
 2. Hva er effekten av den opplevelsesbaserte betingelsen, sammenliknet med den psykoedukative? Er det forskjeller i kjønn?
 3. Kan foreldrenes fungering moderere eller mediere barns utfall? 
 4. Hvordan opplever foreldre å motta hjelp gjennom dette programmet og hvordan beskriver de foreldre-barnrelasjonen?

Bakgrunn

Stilling

Psykolog, spesialist i klinisk familiepsykologi, fullført 3-årig spesialisering i Emosjonsfokusert terapi.

Arbeidssted

Institutt for psykologisk rådgivning 

Forskningsteam

Veiledere

 • Jan Reidar Stiegler, PhD, Norsk Institutt for Emosjonsfokusert terapi
 • Helene A. Nissen-Lie, førsteamanuensis, Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
 • Robert Elliott, professor, University of Strathclyde, Glasgow

Medforskere

 • Aslak Hjeltnes, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
 • Signe Hjelen Stige, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
 • Per Einar Binder, professor, Universitetet i Bergen

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Tessand, Heidi Elisabeth Svendsen; Madsen, Ole Jacob; Berg, Henrik; Flor, Jørgen; Stjernen Tisløv, Ingvild & Hansen, Lene Sommerseth [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). Vi vil beholde den kritiske journalistikken i tidsskriftet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470.
 • Ansar, Nadia; Nissen-Lie, Helene, Amundsen ; Elliott, Robert & Stiegler, Jan Reidar (2021). Emotion Focused Skills Training: A randomized controlled trial for parents of children with mental health symptoms. Paper-in-Panel on "Emotion Focused Therapy (EFT) in various forms", chaired by Franz Caspar .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. mars 2020 10:01 - Sist endret 11. mai 2020 09:15