Line Solheim Kvamme

Ph.d.-kandidat

Finansiering og samarbeid

Prosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd og er et delprosjekt under tildelingen Implementing Collaborative Skill-Based Interventions between State and Community Child-Welfare Services in Norway:Improving Child Well Being (Prosjektnr 262789). 

Akademiske interesser

  • Implementeringsvitenskap
  • Barnevern
  • Evidensbasert praksis
  • Livskvalitet

Prosjekttittel

Implementation in Norwegian Child Welfare Services: Efficacy of the Care and Development Model

Bakgrunn

Prosjektet hadde oppstart i September 2018, med planlagt ferdigstillelse desember 2021. Det er godkjent av Regional Etisk Komite og Norsk Senter for Forskningsdata.

Doktorgraden inngår i et forskningsprosjekt om implementering og effekt av Omsorgs- og endringsmodellen (OEM). OEM er en terapeutisk modell som brukes for ungdom som er plassert på barnevernsinstitusjon, men den brukes også preventivt og som oppfølgende tiltak ved tilbakeføring til hjemmet, da som kommunalt tilbud, og under navnet Familien i Fokus (FiF). Målgruppen er ungdom (12-18 år) med omfattende atferdsvansker, mentale helseutfordringer og/eller avhengighetsproblematikk. Tiltaket omfatter hele familien og trekker også veksler på andre ressurspersoner i ungdommens liv. Intervensjonen varer i 4-6 måneder. Modellen er basert på prinsipper fra multisystemisk teori (MST) og dialektisk atferdsterapi (DBT), og er direkte adaptert til norsk kontekst fra den amerikanske modellen Family Integrated Transitions (FIT). OEM og FiF forvaltes av Bufetat men FiF tilbys av barnevernstjenesten i kommunen, og dermed et samarbeid mellom ulike tjenestetilbydere og forvaltningsnivåer i barnevernet. Det er implementeringen, forvaltningen og effekten av FiF som er fokus for mitt doktorgradsarbeid. FiF ble innført av Bufetat som en pilot til 8 nordnorske kommuner i 2015. I implementeringen av den amerikanske modellen til norsk kontekst ble det gjort omfattende tilpasninger for å ivareta språklig og kulturell integritet, men også for å ivareta samarbeid mellom to tjenestenivåer (statlig og kommunalt barnevern) med ulike ressurser og arbeidsbetingelser. Prosjektet omfatter tre delstudier:

  1.  Systematisk oversikt over oversikter. Happily Ever After? What Works for Youth leaving out-of-home Care. Målet med denne studien er å bidra med oppsummert forskning om intervensjoner som gis til ungdommer i overgangsfasen etter institusjonsopphold. Dette er en sårbar fase hvor det er stort behov for støtte og lite kunnskap om hva som er effektive tiltak. Se den preregistrerte forskningsprotokollen for mer info.
  2. Tematisk analyse av kvalitative fokusgruppeintervjuer med terapeuter som jobber med FiF. Denne studien har fokus på implementering av modellen, veiledning og sentrale elementer fra terapeutenes erfaringer fra å jobbe med pilotprosjektet. Hensikten er å generere kunnskap som kan brukes til videre arbeid med implementering og spissing av arbeidsrutiner.
  3. Tidsseriestudie basert på data fra en Ecological Momentary Assessment (EMA) mobilapplikasjon. Ungdommer, foresatte og terapeuter svarer på spørsmål i appen 1-5 ganger i uken i de 6 månedene de er med i FiF. Vi triangulerer informasjon fra appen, lydopptak fra konsultasjonstimer, lærerrapporter og pre/post-mål for å generere endringskurver. Hensikten er å kunne si noe om mikroendringer, kausale forhold mellom komponenter, dosering og utfall. Et hovedfokus for denne studien er er å identifisere faktorer som har betydning for familienes livskvalitet. I tillegg vil vi måle kliniske utfall og prevalens av institusjonsplasseringer. Appen er utviklet i samarbeid med appgruppa ved USIT og datastrømmen driftes av dem gjennom TSD. Personvernhensyn har vært en sentral komponent ved design av prosjektet, og all behandling av data er GDPR-kompatibelt, også utover det som kreves av NSD/REK. En DPIA er også gjennomført for prosjektet.

Forskningsteam

Hovedveileder: Ragnhild Bang Nes (UiO, FHI),

Biveiledere: John Kjøbli (UiO, RBUP) og Ottar Ness (NTNU)

Arbeidssted

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP)

Seksjon for forebygging og behandling

Besøksadresse: Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo

Postadresse: RBUP Øst og Sør, Pb. 4623 Nydalen, 0405 Oslo

 

Feil ved forsøk på å hente publikasjoner fra Cristin
Publisert 16. mars 2020 15:06 - Sist endret 8. mai 2020 13:40