Elin Sofia Andersson

Ph.d.-kandidat

Doktorgradsprosjektet

PhD-prosjektet "Enslige mindreårige flyktninger: veier til god psykososial helse og utvikling fra ankomst til integrering i Norge" er en del av studien «Enslige mindreårige asylsøkere: Fra mottak til integrering i Norge». 

Dette er en longitudinell undersøkelse av enslige mindreårige asylsøkere som kom til Norge før de var fylt 15 år. Per i dag finnes ingen tilsvarende studie i Norge. De unge har blitt kartlagt for stressende livshendelser og psykiske helseplager ved tre tidspunkter. Første gang da de bodde i en av statens omsorgssentre for nyankomne enslige mindreårige asylsøkere. Deretter to år senere da de var bosatt i en kommune. Ved andregangs kartlegging ble ungdommene også intervjuet om oppvekstforhold, flukt, nåværende situasjon og fremtidshåp. En tredje intervju- og kartleggingsrunde ble gjennomført i gjennomsnitt 5 år etter ankomst. Studien tar sikte på å få mer kunnskap om forhold som kan påvirke utvikling av psykiske og sosiale vansker for en svært sårbar gruppe barn og unge. Ved at barn og unge blir fulgt fra tidlig asylfase, til flytting i kommunene, og videre til de har etablert seg i kommunene, vil vi kunne undersøke hva som predikerer helse og fungering hos de aller yngste barna som flykter til Norge uten omsorgspersoner. Slik kunnskap vil være nyttig for beslutningstagere, helsearbeidere og for de som skal tilrettelegge for barn og ungdom både i omsorgsboliger og senere i kommunene.

Finansiering og samarbeid

Forskningsprosjekt gjennomføres ved Nasjonal Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS), og er et samarbeidsprosjekt mellom NKVTS og Universitetet i Oslo. Studien er finansiert av Stiftelsen Dam gjennom Rådet for psykiske helse. 

Akademiske interesser

 • Marginaliserte barn og ungdom
 • Tvungen migrasjon
 • Flyktningers psykiske helse
 • Kvalitativ forskning
 • Kriminalitet, rusvansker og skolefravær hos ungdom
 • Traumer

Bakgrunn

 • Psykolog, Barn-, ungdoms, og Familieetaten (2014-2017)
 • Cand. psychol., Psykologisk fakultet, Universitetet i Oslo, 2013.
 • University of Western Cape, Cape Town (2012)
 • Boğaziçi University, Istanbul (2010)

Forskningsteam

 • Prosjektleder og hovedveileder: Tine Jensen (UiO & NKVTS)
 • Bi-veileder: Carolina Øverlien (NKVTS & SU)
 • Ane-Marthe Solheim Skar (NKVTS)

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersson, Elin Sofia & Jensen, Tine (2021). Barn på flukt alene – Hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?
 • Jensen, Tine K.; Skar, Ane-Marthe Solheim; Andersson, Elin Sofia & Birkeland, Marianne Skogbrott (2020). Correction to: Long-term mental health in unaccompanied refugee minors: pre- and post-flight predictors (European Child & Adolescent Psychiatry, (2019), 28, 12, (1671-1682), 10.1007/s00787-019-01340-6). European Child and Adolescent Psychiatry. ISSN 1018-8827. 29(8). doi: 10.1007/s00787-019-01369-7.
 • Andersson, Elin Sofia; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine (2020). Mot et bedre liv: vendepunkter blant enslige mindreårige asylsøkere under 16 år. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 17(4). doi: 10.18261/issn.1504-3010-2020-04-10.
 • Andersson, Elin Sofia; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2020). Barn på flukt alene – Hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?
 • Andersson, Elin Sofia; Skar, Ane-Marthe Solheim & Jensen, Tine Kristin (2020). Mot et bedre liv: Vendepunkter blant enslige mindreårige asylsøkere under 16 år.
 • Andersson, Elin Sofia; Jensen, Tine Kristin & Skar, Ane-Marthe Solheim (2019). Unaccompanied minor refugees and resettlement: Turning points, Meaning making, and Pathways.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. mars 2020 09:29 - Sist endret 15. mai 2020 11:17