Fagavdeling for metode, arbeids-, kultur- og sosialpsykologi (MAKS)

Avdelingens virksomhet består av forskning, formidling og undervisning innenfor metode, arbeids- og organisasjonspsykologi, kultur- og samfunnspsykologi og sosialpsykologi.

Undervisning

Avdelingen underviser på alle programmene ved instituttet, bachelor-, master-, profesjons- og ph.d.-programmet. På bachelor- og masterprogrammet gis det fordypning innen avdelingens fagfelt.

Forskning

Avdelingen forsker på et bredt spekter av temaer, men forskningen kan kategoriseres innen de fire underliggende områdene.

Metode

Arbeids- og organisasjonspsykologi

Avdelingen har kompetanse både innenfor kvalitativ og kvantitativ metode og er ansvarlig for den generelle metode- og statistikkundervisningen på instituttets programmer. Avdelingen er involvert i forskning innenfor et bredt spekter av psykologifaget der fellesnevneren ofte er spesielle behov for metodologisk kompetanse.

Avdelingen driver forskning og undervisning ut fra hvordan arbeidslivet arter seg fra et norsk, så vel som internasjonalt perspektiv. Vår tilnærming til moderne arbeidsliv er forankret i organisasjonsteori og positiv psykologi.

 

Kultur- og samfunnspsykologi

Sosialpsykologi

Gjennom analyser av diskurser og sosiale sammenhenger, undersøker vi i vår forskning forskjellige former for praksiser mennesker involverer seg i, hvordan mennesker lever under bestemte sosiale betingelser, og hvordan de gir livene sine mening.

Sosialpsykologien studerer den gjensidige påvirkning mellom individet og dets sosiale sammenheng. Sosialpsykologien omfatter studier av kultur og samfunn, samt allmenn helse.

Kontakt

Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo Telefon: 22 84 50 00 E-post: