Fagavdeling for helse-, utviklings- og personlighetspsykologi (HUP)

Avdelingens virksomhet består av forskning, formidling og undervisning innenfor fagfeltene helse-, utviklings- og personlighetpsykologi.

Undervisning

Avdelingen underviser på alle programmene ved instituttet, bachelor-, master- og profesjonsprogrammet. På bachelor- og masterprogrammet gis det fordypning innen avdelingens fagfelt.

Forskning

Avdelingen forsker på et bredt spekter av temaer, men forskningen kan kategoriseres innen de tre underliggende områdene.

Helsepsykologi

Utviklingspsykologi

Helsepsykologi er studiet av helse, sykdom og helsevesen. Målet er å forstå, forklare og predikere helse- og sykdomsatferd for å kunne utvikle effektive intervensjoner som reduserer de fysiske og emosjonelle konsekvensene av risikoatferd og sykdom.

Utviklingspsykologien handler om hvordan individet, som et resultat av komplekse samspill mellom biologiske og miljømessige forhold, over tid blir i stand til å forstå og håndtere verden på nye måter.

Personlighetspsykologi

Vi studerer hvordan gener og miljø påvirker personligheten, hvordan personlighet kan kartlegges og måles, og hvordan personligheten har betydning for ulike livsområder som parforhold og relasjoner, holdninger, arbeidsliv, fysisk og psykisk helse, og livskvalitet.

Kontakt

Besøksadresse Harald Schjelderups hus Forskningsveien 3A 0373 Oslo Telefon: 22 84 50 00 E-post: