Planlagte endringer på 10. 11. og 12.semester

Våren 2013 ble det nedsatt et utvalg for å se på organisering av 10-12. semester. Bakgrunnen for dette var tilbakemeldinger fra studentene om stor arbeidsbelastning på 11. og 12. semester, samt et ønske om omorganisering av fordypningsemnene på 11. og 12. semester.

Utvalget har møttes våren 2013 og kommer å fortsette arbeidet utover høsten. Ut fra innspill fra studenter og klinisk faggruppe er så langt
tre mulig forslag til endring utarbeidet.

Forslag A og B innebærer at PSYC6301 – Etikk, rolle og profesjon flyttes ned fra 11. semester og inkluderes i hovedpraksis. Alle eller noen fredager i hovedpraksis vil
da inneholde undervisning av PSYC6301 – Etikk, rolle og profesjon - på instituttet. Hovedpraksis vil da reduseres til fire dager i uken enten
hele praksisperioden eller kun delvis. Ønsket er å legge til rette for at studentene skal komme sammen for å drøfte aktuelle etiske
problemstillinger, samt å redusere arbeidsmengden på 11. semester. Å integrere etiske temaer mens man står midt oppe i det vil gi økt kvalitet på praksis.

Forslag C innebærer at 10. semester fortsetter som før. Disse forslag til endring må ses i sammenheng med en omorganisering av fordypningsemnene på 11. og 12. semester. Forslag til en slik omorganisering er fortsatt under arbeid. For nå er det diskutert muligheter for at hver klinikk skal ha et langsgående
praktikumsseminar som omfatter opplæring og trening i den terapeutiske prosessen med utgangspunkt i de ulike klinikkene. I tillegg er det
tenkt å ha valgfrie kliniske emner som enten er modellrettet eller målgrupperettet.

Forslagene er også diskutert i studentallmøte 8. oktober 2013. 80-100 studenter møtte frem til møtet og etter tilbakemeldingen ser studentene ut til å helle mot forslag A.

Komiteen heller dermed mot forslag A: etikkseminar flyttes til 10. semester. Hovedpraksis reduseres til fire dager i uken i tre måneder og beholder femdagersuke i resten av perioden. 5 studiepoeng som frigis fra PSYC6301 i 11. semester legges til praktikum. En slik økning i studiepoeng vil reflektere den faktisk arbeidsmengden i større grad enn i dag. Når arbeidsmengden i 11. semester lettes frigis også mer tid til arbeid med hovedoppgaven.

Saken skal drøftes på ledermøte denne uken og sannsynligvis tas opp som en vedtakssak på programrådsmøte tirsdag den 15.10.

Dersom programrådet vedtar forslag A eller B, kan implementering av endringer på 10. semester skje høsten 2014. Fra våren 2015 bør endringer av 11. og 12. semester kunne være på plass.

 

Publisert 9. okt. 2013 13:07 - Sist endret 9. okt. 2013 13:31

Kommentarer ønskes velkommen:)

Bjørnar Hjulstad - 9. okt. 2013 13:07

Kommentar til kommentar.

Jostein Peter Eikrem Koløen - 9. okt. 2013 13:10

Det var noe kluss med tilgangen til kommentarfletene - det skal nå være i orden. Kommenter i vei!

 

 

Bjørnar Hjulstad - 14. okt. 2013 12:16

Fra ovennevnte innledning skjønner jeg det slik at denne saken er avsluttet. Kanskje ikke så rart at det ikke blir debatt på disse sidene?

 

Det er lurt å legge ut muligheter for slike debattsider noe tidligere i saksgangen og oppmuntre studentene til å gi tilbakemelding. Tilbakemeldingene vil nok være noen fler dersom studentene tror at disse kan være med på å påvirke saken.

Jeg har undret meg over hvorfor hovedpraksis kommer før det teoretiske grunnlaget for praksis. Burde ikke denne komme etter spesialiseringen, eller kanskje skje samtidig med spesialiseringen? Da har man jo et større grunnlag å trene på det en lærer. Så kunne kanskje hovedpraksis (nå dessverre kun 25 studiepoeng) fordeles over to semestere - det gir mer tid til refleksjon rundt egen praksis. Noen som har tanker om dette?

 

 

kailei@uio.no - 22. okt. 2013 14:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere