Tildeling av midler til 22.7-forskning

Helse Sør-Øst RHF har tildelt midler til totalt seks forskningsprosjekter etter 22. juli.  Prosjektene vil blant annet belyse ulike sider ved helsetjenestens innsats etter terrorangrepet.

Professor Asle Hoffart ved Modum Bad og professor II ved PSI er tildelt midler til et postdoktorstipend i ett år.

Midlene knyttet til forskningsprosjektene etter terrorangrepet 22. juli kommer i tillegg til den ordinære utlysningspotten på 104,1 millioner kroner for 2012. Styret i Helse Sør-Øst RHF vedtok ved tildelingen av regionale forskningsmidler i desember i fjor å sette av egne midler til forskning rettet mot 22. juli.

– Helse Sør-Øst er glad for å kunne støtte denne viktige forskningen, sier administrerende direktør Bente Mikkelsen i Helse Sør-Øst RHF. 

– Samtidig reiser denne type forskning viktige etiske spørsmål særlig knyttet til ivaretakelse av hensynet til pasienter og berørte av hendelsene. Derfor er forskningsaktiviteten på nasjonalt nivå koordinert av Helsedirektoratet og de regionale etiske komiteene, sier hun.

Publisert 8. juni 2012 10:46 - Sist endret 19. nov. 2015 23:54