English version of this page

Arbeids- og organisasjonspsykologi

I studiet av moderne arbeidsliv benyttes ulike perspektiver på hvordan psykologiske faktorer på individ-, gruppe-, ledelse- og organisasjonsnivå påvirker effektivitet, produktivitet og helse.

Fotoillustrasjon: Colourbox

Arbeids- og organisasjonspsykologi ved Psykologisk Institutt, UiO, har en klar forankring i internasjonal og nasjonal forskning.

Faggruppen driver forskning og undervisning ut fra hvordan arbeidslivet arter seg fra et norsk, så vel som internasjonalt perspektiv.

Vår tilnærming til moderne arbeidsliv er forankret i organisasjonsteori og positiv psykologi.

Sentrale temaer

  • motivasjon og positivt arbeidsmiljø

  • psykologiske kontrakter

  • trening i håndtering av stress og belastninger på arbeidsplassen

  • organisasjonsendring, ledelse, gruppedynamikk

  • sikkerhet og effektivitet i MTO systemer

  • debriefingsteknikker og organisasjonklima.

Metoder

Blant de viktigste metodene er intervju, deltakende observasjon, surveyundersøkelse, arkivmetoder, eksperimenter, og refleksjonsbasert dialog.

Sentralt for studiet er tilegnelsen og ferdigheter i relasjon til teorier, metoder og intervensjoner, og studentene vil skoleres i både i analytiske ferdigheter og praktiske utfordringer med casestudier fra pågående prosjekter i samarbeid med næringsliv, norsk offentlig sektor, og internasjonale samarbeidspartnere.

Publisert 5. apr. 2013 17:01 - Sist endret 24. okt. 2019 15:06