Kollaps. På randen av fremtiden

Ole Jacob Madsen har skrevet kapittelet "Verden forgår, men mennesket består" i Peter Bjerregaard & Kyrre Kverndokk (red.), Kollaps. På randen av fremtiden

Om kapittelet:

Madsens bidrag tar utgangspunkt i kollaps som et psykologisk fenomen og diskuterer hvordan klimaendringene påvirker den menneskelige psyke. Han problematiserer dessuten premissene for kjente retninger som klima- og økopsykologi, ikke minst om psykologiske perspektiver på klima kan bli en hvilepute.

Forlagets omtale:

Våre naturlige omgivelser er i rask og dramatisk endring, ikke minst takket være menneskelig aktivitet. Menneskets påvirkning på jordens geologi, biologiske mangfold og klima har skapt en ny global usikkerhet. Begreper som klimakrise og klimakata­strofe figurerer både i pressen og i politisk tale og forteller om dystre fremtidsscenarier. Ønsket om en bærekraftig utvikling og en framtid som sømløst bygger videre på dagens samfunn går hånd i hånd med det ubehagelige spørsmålet om hvorvidt verden slik vi kjenner den vil kollapse, og hvilke radikale grep vi må ta for å unngå en kollaps. Dette danner utgangspunktet for denne antologien, der noen av Norges fremste forskere og formidlere undersøker «kollaps» fra ulike perspektiver.

Vi forbinder gjerne «kollaps» med noe skremmende, et sammenbrudd som vi for alt i verden må unngå. Men om vi følger kollapsene omkring oss, viser det seg at sammenbruddet også kan føre med seg muligheter for å se verden på ny. «Kollapsen» er paradoksalt nok ikke bare en destruktiv hendelse – den er også en kreativ kraft. Klimakrisen har for eksempel vist hvordan den forventede kollapsen gir anledning til utvikling av nye teknologier, boformer, samhandlingsformer – i det hele tatt nye måter å tenke relasjonen mellom mennesket og dets omgivelser på.

Nettopp kollapsens sammenfiltringer av destruksjon og fornyelse er utgangspunktet for boken. Boken er dermed et bidrag, ikke bare til forståelsen av den aktuelle klimadebatten, men også til å stille spørsmål om hvordan «det nye» egentlig oppstår. Spørsmålet om sosial og kulturell fornyelse blir her undersøkt ved å studere svært ulike situasjoner der verden er kastet om kull, og omgivelsene ikke lenger kan tas for gitt.

Humanister, samfunnsvitere og naturvitere diskuterer i boken kollaps fra sitt faglige ståsted. Blant bidragsyterne er: sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen, litteraturviter Ingvil Hellstrand, biolog Dag O. Hessen, psykolog Ole Jacob Madsen, geolog Henrik H. Svensen, sosialantropolog Gro Ween.

Publisert 10. sep. 2018 07:00