Rapporten: Sjanger og styringsverktøy

Ole Jacob Madsen har skrevet kapittelet «Den terapeutiske skolesekken? Fremtidens skole slik Ludvigsen-utvalget ser det» i Kristian Bjørkdahl (red.): Rapporten: Sjanger og styringsverktøy

Om kapittelet:

I kapitlet «Den terapeutiske skolesekken? Fremtidens skole slik Ludvigsen-utvalget ser det», ser Ole Jacob Madsen nærmere på en mye omtalt NOU-rapport, Ludvigsen-utvalget der hensikten er å gjøre rede for hva slags kompetanse fremtidens skoleelever vil trenge. Utvalget foreskriver behovet for «å lære å lære» og legger spesielt vekt på begrepene «metakognisjon» og «selvregulering». Madsen setter Ludvigsen-utvalgets bruk av begrepene inn i en historisk og samtidig kontekst og diskuterer derigjennom om denne psykologiske forståelsen av eleven risikerer å forsterke trekk ved samfunnsutviklingen som individualisering og ansvarliggjøring.

Forlagets omtale:

Rapportsjangeren roper ikke på opp­merksomhet: Den blir sjelden anmeldt i tidsskrifter og magasiner, dens forfattere blir ikke bokbadet og beundret, og leserne – vel, de skummer, for det meste. Kort sagt: Rapporter utgjør en teksttype som av mange anses på linje med kontorrekvisita, en «sakprosaens syvendedivisjon».

Rapportenes lave status stemmer imidler­tid ikke med hvilken rolle disse tekstene faktisk spiller. I dag foretar vi oss knapt noe av politisk betydning uten at det ligger en rapport til grunn, for ikke å si lange kjeder av rapporter. Rapportene utgjør dermed en sentral bjelke i det moderne, «kunnskaps­baserte» demokratiet.

På tross av sin anonymitet er rapportene tekster med innflytelse. De utøver makt med nøytralitet som retorisk virkemiddel. Denne boken springer ut av et ønske om å forstå rapportenes unnselige og tilsynelatende uskyldige retorikk.

Bidragene i boken tar for seg både enkelt rapporter (Ludvigsen­utvalget; Gjørv­kommisjonens rapport) og rapportserier (NOUene, rapportene fra FNs klimapanel), samt rapportrelaterte fenomener som ikke­lesing og rapporteringsregimer. Rapporten kan dermed ses som et av foreløpig få bidrag til den såkalte «papirarbeid»-­forskningen, der man forsøker å forstå hvilken rolle ulike styringssjangre spiller i moderne samfunn.

Publisert 22. mai 2018 07:00