Håndbok i tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi (TIB). Kunnskapsgrunnlag, behandlingsprinsipper og eksempler

Målet i tidsavgrenset intersubjektiv barneterapi (TIB) er å hjelpe barn og foreldre til å gjenopprette grunnleggende utviklingsprosesser, slik som emosjonsregulering.

Redaktører:

Forlagets omtale:

I denne håndboken beskriver forfatterne hvordan vi kan tilrettelegge for terapiprosesser med det enkelte barn og dets foreldre på en slik måte at de får hjelp til økt intersubjektiv relatering. Dette vil etter hvert bidra til bedre utviklingsspor og bedre emosjonsregulering.

En terapiprosess skal representere et avgrenset innslag i barn og unges liv. I boken ivaretas dette ved at tidsavgrensning, formulering av terapifokus og parallelt foreldrearbeid vektlegges. TIB tilpasses den enkelte families behov og ressurser. En viktig forutsetning er at barnet er i stand til å dele felles oppmerksomhet om behandlingsfokus, og at foreldrene involveres og støtter opp om behandlingen.

I TIB understrekes betydningen av å gi barn sitt eget rom, der nye relasjonelle erfaringer bidrar til økt forståelse og utvikling.

Publisert 21. mars 2016 10:11 - Sist endret 13. mai 2019 16:09