Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner

I 18 kapitler skrevet av forskere fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) møter vi barn og unge som har ulike erfaringer med vold og traumer, og hvordan de blir møtt av profesjonelle hjelpere. Dette er nødvendig kunnskap for å forstå, og dermed iverksette, målrettede forebyggende og behandlende tiltak på flere arenaer.

Redaktører:

Kapitler med bidrag fra forskere ved PSI:

Mona-Iren Hauge, Jon-Håkon Schulz og Carolina Øverlien: Møter med barn i utsatte livssituasjoner. Fra forskning til praktiske tiltak.

Tine Jensen og Silje M. Ormahug: Tidlig intervensjon og forebygging av traumerelaterte vansker og posttraumatisk stress hos barn og unge

Kristin Skjørten, Mona-Iren Hauge, Åse Langballe, Jon-Håkon Schulz og Carolina Øverlien: Å se det utsatte barnet

Tine Jensen og Silje M. Ormahug: Behandling av barn og unge som har erfart traumer

Mona-Iren Hauge: Barn og unges deltagelse i forskning om sensitive og erfaringsnære hendelser

Forlagets omtale:

Denne boken handler om barn og ungdom som har ulike erfaringer med vold og traumer, og hvordan de blir møtt av profesjonelle hjelpere. Gjennom fagtekster fra 18 forskere ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) kommer leseren tett på barn og unge som har det vanskelig, enten fordi de har opplevd en dramatisk hendelse, eller fordi de blir utsatt for vold i oppveksten. Tekstene gir forslag til hvordan det kan legges til rette for disse barna når vi møter dem på arenaer som skolen, sykehus, rettsapparat, krisesenter, barnevern eller i flyktningmottak. Dette er nødvendig kunnskap for å forstå, og dermed kunne iverksette, målrettede forebyggende og behandlende tiltak på flere arenaer. Med boken ønsker forfatterne å bidra med forskningsbasert flerfaglig kunnskap som gjør at barn og unge som er utsatt for vold og overgrep, eller som har opplevd skremmende, livstruende hendelser får best mulig hjelp og blir tatt best mulig vare på.                       

 

 

Publisert 23. mai 2016 07:15