Psyke, kultur og samfunn

Perspektiver på indre og ytre virkelighet. Erik Stänicke, Michael Helge Rønnestad og Siri Erika Gullestad  bidrar med kapittel i denne boken.

Redaktører for antologien:

Kapitler med bidrag fra forskere ved PSI:

Erik Stänicke og Line Indrevoll Stänicke: Psykoanalyse og klinisk helsearbeid

I kapittelet  argumenteres det for en assimilativ integreringsposisjon som er kjennetegnet av å ha en klar tilhørighet innen en psykoterapiretning. Forfatterne tar utgangspunkt i en slik posisjon med en psykoanalytisk referanseramme. Posisjonen innebærer at man i tillegg til psykoanalytisk teori forholder seg til de krav som stilles i det offentlige helsevesen, samtidig som annen relevant psykologisk forskning og kunnskap blir en del av den kliniske fagtilhørigheten. Det konkluderes med at fagarbeidere som har en klar psykoanalytisk forankret fagidentitet har et viktig bidrag i en mangespektret forståelse av og tilnærming til psykiske lidelser.

Michael Helge Rønnestad: Evidensbasert praksis: En bekymringsfull styringsideologi?

Siri Erika Gullestad: Psykoanalyse og ideologi

Forlagets omtale:

Psykiatrien har mange fasetter. Den er legekunst for psyken, og er en kilde til forståelse av psyke og psykisk lidelse, behandling og omsorg. Faget er spent ut mellom frigjøring og tvang, og det påvirker måten som mennesker tenker om sine liv og psykisk lidelse, om barns utvikling, om familie og aldring, traumer og rus. Psykiatrien er også en del av en videre kulturell sammenheng, som omfatter estetikk og etikk, kunst og filosofi. Fordi psykiatrien er forankret i samfunnet må den ta inn hvordan individers livsskjebne formes i vekselvirkning mellom personlige særtrekk og sosiale betingelser. Samtidig er psykiatrien selv en sosial institusjon, bakt inn i store styringssystemer og politiske ordninger, lovgivning og regelverk. Psyke, kultur og samfunn gir 25 bidrag til kritisk og faglig refleksjon om psykiatriens arbeidsformer, dens plassering i helsepolitikk, i kultur og politikk. Den gir innspill til dialog og debatt fra mange perspektiv, både innen faget og i en videre samfunnsmessig sammenheng.

Publisert 24. okt. 2012 14:55 - Sist endret 9. jan. 2020 14:11