Diagnosenes makt over sinnene: refleksjoner om diagnoser og diagnosekritikkens mangler

I denne artikkelen vil jeg gi en oversikt over problemet med psykiatriske diagnoser hva angår validitet og reliabilitet, samt påståtte negative konsekvenser som «innsnevring av normaliteten», «tingliggjøring» og «stigmatisering».

Sammendrag

Tross denne kritikkens stadige relevans, vil jeg vise at kritikken liksom diagnosene den kritiserer ofte hviler på et tvilsomt kunnskapsgrunnlag, og selv er blitt gjentatt så mange ganger at de er blitt til «sannheter». Avslutningsvis antyder jeg «en tredje vei» der man verken aksepterer diagnoser som universelt gyldige kategorier eller feilaktige konstruksjoner, men som en foretrukken måte å organisere lidelse på som pragmatiske verktøy som både kan og ikke kan være hensiktsmessig.

Tidsskrift for Psykisk Helsearbeid, 2017,13 (1), 25-41

Publisert 20. mars 2017 06:00