Behandling på boks - En kasusstudie av selvhjelpsverktøyet 'Psykologisk førstehjelp' som normativ diskurs

Ole Jacob Madsen har sammen med Ida Kathrine Holth skrevet en artikkel i Matrix

Sammendrag

Denne artikkelen er en kasusstudie av det norske selvhjelpsskrinet Psykologisk førstehjelp, et kognitivt psykoedukativt program rettet inn mot barn og unge i alderen 8 til 18 år. Verktøyet har vist seg lovende i arbeidet med psykisk helse hos barn og unge, og er vurdert som noe alle barn og unge potensielt kan ha nytte av. Med et diskursanalytisk utgangspunkt spør vi i denne artikkelen om hvilke underliggende normer som formidles til barn og unge når prinsipper fra individualpsykologisk praksis tas i bruk som et allment forebyggingstiltak. Resultatene av vår diskursanalyse indikerer at skrinene står i fare for å fremme en reduksjonistisk forståelse av emosjoner ved å plassere dem i dikotomiske kategorier. Idealer om positiv tenkning og økt selvkontroll gjenspeiler en tendens i psykologifaget til å fremme en form for instrumentell etikk, som kan stå i fare for å erstatte løsninger og forebyggingstiltak av mer relasjonell og samfunnsmessig art. Mer forskning på implementeringen av Psykologisk førstehjelp behøves imidlertid for å undersøke hvordan disse underliggende normene kan gjøre seg gjeldende i praksis.

Matrix, 2013, 30 (4), 285-303

Publisert 28. jan. 2014 08:00 - Sist endret 24. aug. 2015 14:36