Barnevernets henleggelser av meldinger som omhandler vold og seksuelle overgrep

Svein Mossige har sammen med Aud-Kelia Bendiksen Kjær skrevet en artikkel i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

Sammendrag

Studien viser at barnevernets skjønnsmessige vurderinger om å åpne en barnevernundersøkelse i saker hvor meldingen har innhold med vold og seksuelle overgrep, er preget av høy grad av vilkårlighet. Barnevernet forholder seg ikke til barnevernlovens vilkår for når en undersøkelse skal åpnes. Dette medfører bekymring for om barnevernets formål i tilstrekkelig grad nås, nemlig at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling skal få nødvendig hjelp i rett tid jfr. bvl. § 1-1. Resultatene indikerer at lovendring er nødvendig for å motvirke at meldinger med alvorlig innhold ugrunnet blir henlagt av barneverntjenesten.

Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål, 2013, 11 (2), 83-109

 

Publisert 30. aug. 2013 08:30 - Sist endret 9. jan. 2020 14:11