Individet slipper fri: selvhjelp, selvmord og depresjon i det senmoderne Kina

Ole Jacob Madsen har sammen med Simen Andersen Øyen skrevet en artikkel i Sosiologi i dag

Sammendrag

I denne artikkelen presenterer vi subjektiverings- og individualiseringsprosesser i Kina de siste 30 årene og drøfter fremveksten av psykologi på bakgrunn av disse skiftene. Parallelt med Kinas særegne utvikling fra en planstyrt til en senkapitalistisk økonomi finner vi tegn på dype strukturelle endringer i idealene for enkeltmennesket som minner om individualiseringsprosesser vi har sett i vestlige land. Ved å ta for oss depresjon, selvmord og selvhjelp i Kina finner vi at den unge middelklassen på mange måter gjennomlever en ”ny kulturrevolusjon” der de må innrette sine liv både etter omgivelsene og tradisjonens forventninger og indre krav til autentisitet og selvrealisering. Behovet for psykologisk ekspertise er derfor økende selv om den herskende diskursen rundt psykiske lidelser og plager fortsatt synes vel så moralistisk som terapeutisk.

Sosiologi i dag, 2013, 43 (1), 31-57

Publisert 2. apr. 2013 09:00 - Sist endret 15. feb. 2021 10:34