Artikler

Publisert 13. aug. 2018 07:00

Klimaengasjement har en fundamental, affektiv side, og fantasier om bærekraft kan virke tiltrekkende.Med sin vektlegging av ubevisste fantasier kan psykoanalysen gi et verdifullt bidrag til forståelsen av grønn ideologi.

Publisert 26. feb. 2018 07:00

Unge menn som ser på My Little Pony utfordrer stereotype kjønnsroller. Virtuelle teknologiske verdener kan være mer enn kontraproduktive tilfluktssteder for menn i krise.

Publisert 22. jan. 2018 16:26

Hvorfor ser noe så paradoksalt som overdreven sunnhet ut til å bli et problem for stadig flere menn og kvinner i Vesten i dag?

Publisert 5. juni 2017 07:00

Bedring i psykoterapi handler ikke først og fremst om å nå forhåndsbestemte mål.

Publisert 20. mars 2017 06:00

I denne artikkelen vil jeg gi en oversikt over problemet med psykiatriske diagnoser hva angår validitet og reliabilitet, samt påståtte negative konsekvenser som «innsnevring av normaliteten», «tingliggjøring» og «stigmatisering».

Publisert 30. jan. 2017 07:15

Mange klinikere vegrer seg for å spørre barn om traumer av frykt for at de skal bli opprørte. Vi finner ikke støtte for denne antagelsen i vår studie.

Publisert 5. okt. 2015 07:00

Depresjon er pekt ut som den fremste folkesykdommen for kommende generasjoner. Likevel er unge voksnes opplevelser av samtidens kulturelle idealer lite undersøkt.

Publisert 10. aug. 2015 07:00

Diskusjoner om «barnets beste» i foreldremekling kan bidra til å eskalere konflikten, heller enn å samle foreldrene om et felles anliggende.

Publisert 26. jan. 2015 07:00

Psykologifaget har altfor lenge oversett menneskets grunnleggende relasjon til nature.

Publisert 12. jan. 2015 07:00

Artikkelen bygger på en studie av hvordan samtaleverktøyet In My Shoes (IMS) har blitt brukt i samtaler med barn i konfliktsoner mellom foreldre etter samlivsbrudd.

Publisert 18. des. 2014 07:30

Det foregår en debatt om lekdommernes plass i det norske rettssystem, mer bestemt om hvorvidt det nåværende jurysystemet skal opprettholdes eller erstattes med en utvidet meddomsrett sammensatt av fagdommere og lekdommere, med lekdommere i flertall.

Publisert 11. des. 2014 07:30

Artikkelen utfordrer umiddelbarhetsprinsippet i bevisvurderingen.

Publisert 4. sep. 2014 10:45

Ole Jacob Madsen er gjesteredaktør for Tidsskrift for Norsk Psykologforenings temanummer om diagnostikk

Publisert 25. aug. 2014 08:30

Hele familien berøres når et familiemedlem utsettes for traumatiserende hendelser. Hjelpere bør være proaktive i sin kontakt, og oppfølgingen bør være traumeinformert med kontinuerlige vurderinger av hjelpebehov.

Publisert 28. jan. 2014 08:00

Ole Jacob Madsen har sammen med Ida Kathrine Holth skrevet en artikkel i Matrix

Publisert 30. aug. 2013 08:30

Svein Mossige har sammen med Aud-Kelia Bendiksen Kjær skrevet en artikkel i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål

Publisert 27. juni 2013 10:33

Wenke Gulbrandsen har skrevet en artikkel i Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Publisert 24. mai 2013 13:12

Rolv Mikkel Blakar og Hilde Eileen Nafstad har sammen med Leif Edvard Aarø vært gjesteredaktører for Tidsskrift for Norsk Psykologforenings temanummer om samfunnspsykologi

Publisert 2. apr. 2013 09:00

Ole Jacob Madsen har sammen med Simen Andersen Øyen skrevet en artikkel i Sosiologi i dag

Publisert 12. feb. 2013 11:11
Publisert 28. aug. 2012 11:08

Cato Grønnerød har sammen med Pål Grøndahl, Ulf Stridbeck, Henning Værøy og Harald Brauer skrevet en kommentarartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening