English version of this page

Trening av eksekutive funksjoner for pasienter med schizofreni

Ca. 85% av pasientene med schizofreni har kognitiv funksjonsnedsettelse, og de eksekutive funksjonene (målstyre atferd) er ofte svekket.

Om prosjektet

Eksekutiv dysfunksjon er en viktige prediktor for funksjon i hverdagen som sosial problemløsning, aktiviteter i dagliglivet, og evnen til å ta seg utdanning eller arbeid. Psykosemedisin bedrer i liten grad de eksekutive funksjonene, og vanskene er som regel til stede også når psykosesymptomene er bedret. En av de best validerte metodene for å bedre eksekutive funksjoner er Goal Management Training (GMT). Ingen tidligere studier har undersøkt effekten av gruppebasert GMT for  pasienter med schizofreni eller pasienter med høy risiko for schizofreni.  Pasienter ved Sykehuset Innlandet i alderen 16-67 år vil bli inkludert over en periode på 2 år. En behandlingsgruppe (GMT; n = 50) og en kontrollgruppe (venteliste n = 50) vil bli inkludert. Et bredt spekter av nevropsykologiske tester, og andre kartleggingsmetoder av eksekutive funksjoner, symptomer, livskvalitet osv vil bli anvendt. Hvis GMT forbedrer eksekutive funksjoner, kan det få en viktig positiv innvirkning på pasientens daglige liv og  livskvalitet.

Mål

Hovedmålet med studien er å undersøke effekten av GMT som et gruppebasert behandlingsprogram for pasienter med schizofreni-spektrumforstyrrelser eller høyrisiko for schizofreni.

(1) Har en randomisert kontrollert studie (RCT) med GMT gitt til pasienter med schizofreni eller høy risiko for schizofreni, resultert i forbedret  eksekutive funksjoner?                                                                                                                                                                                                                                                                     (2) Fører GMT til forbedret måloppnåelse i hverdagen?
(3) Påvirker GMT pasientens følelsesmessige helse?
(4) Finnes det spesifikke egenskaper hos pasienter som er assosiert med bedre behandlingsresultat etter GMT?

Finansiering

Prosjektet er finansiert med PhD midler fra Helse Sør-Øst og i tillegg noe driftsmidler fra Sykehuset Innlandet 2017 - 2021.

Samarbeid

Sykehuset innlandet ved PhD Elisabeth Haug, Lovisenberg sykehus ved PhD Jan Stubberud. Det regionale psykoseforskningsnettverket (Oslo Universitetssykehus / Vestre Viken Sykehus / Ahus / Vestfold sykehus), samt med relevante grupper ved  Norsk Senter for Psykoseforskning ved Universitetet i Oslo (NORMENT). Internasjonale samarbeidspartnere: Professor Brian Levine ved Rotman Research Institute, Baycrest, Canada. Professor Til Wykes ved King's College Londons, Institutt for psykiatri, psykologi og nevrovitenskap.

Publisert 16. jan. 2018 14:57 - Sist endret 18. mai 2020 08:36