Holdninger til fremmede – Xenofobi

Prosjektet ser på frykt- eller trussel-basert xenofobi (til forskjell fra ”ovenfra-og-ned” forakt for fremmede). 

Om prosjektet

Selv om det har vært mange studier internasjonalt av det som gjerne omtales som xenofobi har dette begrepet blitt uklart konseptualisert. Noen ganger viser det til avsky eller forakt, mens det andre ganger er definert som irrasjonell frykt.

Men selv om begge typer reaksjoner innebærer noe negativt kan det være nyttig å skjelne mellom dem. Reagerer man med for eksempel forakt innebærer det at man anser seg å være i en overlegen posisjon der man kan se ned på ’de andre’ og tenke at de er svake, dumme, infrahumane. Dette er reaksjoner man med rimelighet kan kalle rasistiske.

Frykt derimot innebærer at man ser ’de andre’ som sterke og med potensial for å kunne skade deg og din gruppe. Vi mener at det her er tale om to meget forskjellige negative psykologiske reaksjoner som ikke bør blandes sammen når man skal studere majoritetens holdninger til innvandrere.

Metode

Vi har derfor utviklet et måleinstrument som bare fokuserer på fryktaspektet ved xenofobi. Dessuten ønsket vi et kortfattet mål som kunne brukes sammen med flere andre mål. Arbeidet har vist at det er mulig å utvikle en kort holdningsskala som er  robust i og med at det er vist å har sammenfallende kumulativ (Mokken) struktur i tre studentutvalg (USA, Nederland og Norge). 

Resultater

Vi har nettopp sluttført en undersøkelse som blant annet indikerer at xenofobi, målt med dette instrumentet, mot formodning ikke var lavere hos majoritespersoner med hyppig og frivillig uformell kontakt med personer med innvandringsbakgrunn. Dette hadde vi forventet ut fra kontakthypotesen.

Derimot fungerte tilfeldige møter -  der dette hadde medført negative opplevelser-  som en sterk prediktor for xenofobi. Funnet indikerer at negative opplevelser med individer fra en annen gruppe kan ha en negativ effekt utover den spesifikke hendelsen ved å generalisere til mer bredt fokusert xenofobi.

I en oppfølgende  studie fant vi at fryktbasert xenofobi er assosiert med majoritetens forestillinger om hvorvidt  innvandrerbefolkningen utgjør en entitativ (dvs. enhetlig, samordnet eller organisert ) gruppe, eller om innvandrerne består av forskjellig individer og grupper med ulike, kanskje innbyrdes motstridende, oppfatninger og meninger. I det første tilfellet sees de kanskje som en sterk gruppe som kan utfordre majoriteten.

Publisert 7. mars 2011 15:25 - Sist endret 24. apr. 2013 11:01